Recenzia
Lucia Mattová
24.04.2012

Kniha ruskej poézie - Ján Zambor - Osobná antológia

Osobná antológia

Prešov, vydavateľstvo Michala Vaška 2011

„Táto kniha ruskej poézie je mojou osobnou prekladovou antológiou ruskej lyriky zahŕňajúcou obdobie od prvých desaťročí 19.  po začiatok 21.  storočia“ - uvádza prekladateľ a  zostavovateľ výber z  tvorby 32  ruských básnikov. Antológia svojou komplexnosťou ašpiruje na osobité miesto v  každej knižnici. Výber nás prevedie tvorbou od preromantizmu a romantizmu (V. A. Žukovskij, A. S. Puškin) až po súdobú ruskú básnickú tvorbu (J. Švarcová). Zameriava sa na tvorbu kľúčových predstaviteľov ruskej poézie v  jednotlivých etapách jej vývoja, poukazuje na osobité poetiky či výnimočné básnické polohy. Preložené texty sú doplnené o  charakteristiky autorov, poznámkový aparát a bohatý obrazový materiál, čím sa antológia rozširuje o  ďalší rozmer – edukačný a prehľadový.

V neposlednom rade ide o spoveď prekladateľa s  dušou básnika a  očami literárneho vedca. V  jednej publikácii je zhrnutá dlhoročná prekladateľská prax J. Zambora, zrkadlia sa v  nej jeho osobné inklinácie aj  čitateľské preferencie. J. Zambor prezrádza čitateľovi svoj vzťah k  preloženým textom, popisuje motívy a okolnosti procesu prekladu. Texty prekladateľ vybral podľa vlastného čitateľského zážitku a zaujatia originálom. Prejavuje sa jednoznačný príklon ku komornej línii ruskej poézie. V tomto výbere sa snúbia skúsenosti prekladateľa, básnika a  literárneho vedca s  pokorou a  rešpektom k prekladanému dielu či poetike autora a  s  ambíciou čo najhodnovernejšie priblížiť prekladaný text slovenskému recipientovi.

Antológia je prekladateľskou výpoveďou J. Zambora, ktorý významnú časť tvorivej dráhy zasvätil práve prekladu a reflexii ruskej poézie. Venoval jej „dni, týždne, mesiace i roky“, ktoré sa zhmotnili v tejto pre slovenskú čitateľskú obec výnimočnej publikácii.