Kronika svetových dejín - John B. Teeple - Milovníkom histórie a umenia

Milovníkom histórie a umenia

Pre milovníkov dejín

John B. Teeple: Kronika svetových dejín

Bratislava, Ikar 2004

Preklad kolektív

  Dorlingkindersleyovská Kronika svetových dejín sa líši od nemeckých encyklopedických veľkoprojektov najmä stručnosťou a prehľadnosťou. Očividne tu ide o chronologický schematizovaný prehľad dejín, určený najširšiemu okruhu čitateľov, ktorým má poslúžiť ako príručná pamäť. Z tohto dôvodu sa v knihe nenachádzajú väčšie texty, zato je tu reprezentatívna vzorka stručných hesiel členených podľa svetadielov, zoradená do chronologických blokov, ktorých frekvencia sa smerom k súčasnosti zvyšuje. Dopĺňajú ju farebné fotografie, prehľadové grafy a najmä historické mapy. Kniha teda na vyše 650 stranách prináša komprimovaný obraz diania v našom svete od  zrodu ľudstva po súčasnosť, vrátane roku 2003. Takmer tretinu knihy tvorí slovník Súradnice svetových dejín, v ktorom v abecednom poradí figurujú údaje (teritóriá, osobnosti, udalosti, epizódy, hnutia, smery, iniciatívy) vo svojom geografickom a historickom kontexte, ktoré dopĺňajú ilustrované strany. V zásade možno povedať, že tu ide najmä o dejiny západnej civilizácie, pričom východný náprotivok, najmä východná Európa, je tu zachytený v relatívne menšej komplexnosti. Napriek tomu tu nájdeme pomerne presné údaje o Veľkomoravskej ríši, jej predstaviteľoch a zlomových udalostiach, vrátane Cyrila a Metoda. Túto relatívnu maličkosť treba zdôrazniť, pretože v iných encyklopédiách západnej proveniencie to nebýva samozrejmým zvykom. Kronika, pravdaže, neobsahuje nejaké vývojové analýzy, ale len stručné uvádzacie texty informatívneho charakteru k jednotlivým obdobiam, o to dôkladnejší je však ďalší informačný aparát s využitím farebnosti a grafických možností strán. Užitočným pozitívom Kroniky... sú aj relatívne úplné prehľady a rodostromy  najdôležitejších panovníckych dynastií, rodov, panovníkov či pápežov. Kniha isto urobí radosť každému milovníkovi dejín.

-ah-