Recenzia
Zuzana Chlebová
03.09.2013

Milan Rastislav Štefánik - Michal Kšiňan

CPress 2013

Slovenská historická spoločnosť pri SAV udelila v tomto roku historikovi Michalovi Kšiňanovi za knihu Milan Rastislav Štefánik (CPress 2012) cenu v  kategórii populárno-vedecká práca. Reprezentatívna monografia zaujme na prvý pohľad a od začiatku po otvorení sľubuje perspektívu zaujímavého čítania. Čitateľ pri listovaní s príjemným prekvapením zistí, že v rukách drží akési „štefánikovské múzeum“. Žiadna životopisná kniha o tejto významnej historickej postave neobsahovala obrazový materiál v takomto rozsahu a najmä kópie memorabílií, ktoré pridávajú na jej atraktivite spolu s detailne prepracovaným grafickým dizajnom. Listovať v nej je ozajstným zážitkom. V dvadsiatich piatich vyberateľných kópiách cenných dokumentov pochádzajúcich z fondu Slovenského národného archívu nájdeme napríklad Štefánikov vysokoškolský diplom, pas, list T. G. Masarykovi, diplom o udelení štátneho vyznamenania rytiera Čestnej légie či dekrét o získaní francúzskeho občianstva a mnohé iné prílohy, ku ktorým nemáme bežný prístup. Efektný dojem vyvolaný knihou po formálnej stránke nechce v žiadnom prípade zatieniť kvalitu textu. Autor publikácie je v odborných kruhoch považovaný za jedného z najväčších expertov na osobnosť M. R. Štefánika. Zasvätil mu dlhoročný vedecký výskum, v ktorom plánuje naďalej pokračovať. Prečo práve táto publikácia disponuje potenciálom zaujať oveľa širší okruh čitateľov ako doterajšie Štefánikove biografie? Okrem unikátneho vizuálneho prevedenia nájdeme aj ďalšie dôvody. Kšiňanovi zásadne nešlo o to, aby vytvoril popisnú faktografiu diplomata a organizátora československých légií. Predostiera rôzne pohľady na aspekty jeho života, rozširuje obvyklé spektrum tém, ktoré v samostatných kapitolách rozvíja, napríklad premeny jeho svetonázoru, vzťahy so ženami, priateľstvá, záľuby a záujmy. Kniha pomáha utvoriť plastickejší obraz o osobnosti a povahových vlastnostiach. Sleduje aj trajektóriu profesionálneho života vedca, astronóma a diplomata. Neodmysliteľnou súčasťou je pohľad na okolnosti tragickej smrti. Autor zároveň poukazuje na zneužívanie tejto tragédie, ktorá patrí k  najdiskutovanejším témam v  rámci osobnosti Štefánika. Za prínosnú možno považovať kapitolu reflektujúcu spôsoby, akými sa narábalo s jeho odkazom počas rôznych režimov v Československu a na Slovensku. Kšiňan taktiež analyzuje faktory, ktoré vyústili do vzniku Štefánikovho kultu národného hrdinu. Pútavo napísaná kniha hľadá mnohé odpovede v súvislosti so životom Milana Rastislava Štefánika, čo je však dôležité, podnecuje čitateľov k zamýšľaniu sa nad kladenými otázkami, ku kritickému mysleniu a premýšľaniu nad históriou inak, než ako sme mnohí bežne zvyknutí.