Recenzia
Ján Minárik
10.08.2010

Moderná slovenská štátnosť - Jaroslav Chovanec

Jaroslav Chovanec

Moderná slovenská štátnosť

Bratislava, Procom 2009

Odborník na ústavné právo prof. Dr. h. c. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., autor desiatok odborných knižných titulov o problematike štátu a práva, sa v najnovšej publikácií Moderná slovenská štátnosť zameriava na základné štátoprávne aspekty, ktoré podstatne ovplyvnili a formovali vznik samostatnej Slovenskej republiky, jej budovanie a fungovanie v praxi. Ucelený vedecký problém je v monografii rozčlenený na úvod, päť kapitol, ktoré sa ešte delia na podkapitoly, a záver. V úvode autor definuje základné pojmy, ako pojem štátnosti a moderného štátu, resp. štátu. V prvej kapitole Politické a ústavno-právne aspekty vzniku samostatnej Slovenskej republiky autor rozoberá a hodnotí odkaz Ľudovíta Štúra pre slovenskú politiku a štátnosť; vznik samostatnej SR z hľadiska legitimity a legality; princípy Ústavy Slovenskej republiky a návrhy de lege konstitutione. V druhej kapitole Suverenita štátu – záruka budovania demokratického právneho štátu zhodnotil vzťah suverenity Slovenskej republiky a Európskej únie; postavenie a právomoc prezidenta SR ako reprezentanta suverenity štátu Slovenskej republiky; symboly štátu ako vonkajšie znaky suverenity štátu – Slovenskej republiky. V tretej kapitole analyzuje a hodnotí právnu transformáciu spoločnosti a štátu ako cestu budovania modernej štátnosti Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť v tejto kapitole venuje najmä kondícii slovenského právneho poriadku po trinástich rokoch uplatňovania v samostatnej SR, ktorý právnou formou uskutočňoval transformáciu Slovenskej republiky na demokratických princípoch politického a ekonomického pluralizmu. Poukazuje na význam verejnej správy a jej reforiem v SR pre občana, na územno-právne aspekty vzniku regiónov v SR, ktoré majú nezastupiteľné miesto pri vytváraní podmienok pri odstraňovaní dôsledkov finančnej a hospodárskej svetovej krízy, najmä však pri odstraňovaní nezamestnanosti, ktorá je vysoká v SR. Štvrtá kapitola je venovaná rozvoju demokracie a ochrane ľudských práv a slobôd. V nej autor analyzuje a hodnotí postavenie a právomoc Ústavného súdu SR, ako jedného z hlavných pilierov existencie demokracie a vytvárania predpokladov na uplatňovanie a dodržiavanie ľudských a občianskych práv a slobôd v podmienkach samostatného Slovenska. Venuje pozornosť problematike konania pred Ústavným súdom SR, ako aj Súdnej rade SR ako samosprávnemu orgánu. Piatu kapitolu monografie autor venoval problematike masmediálnej komunikácie ako významnému činiteľovi pri budovaní modernej štátnosti SR, právnej úprave mediálneho systému SR, novému tlačovému zákonu a jeho dosahu na mediálny systém SR a rozvoj demokracie, ako aj politike médií a legislatívy a ich vzťahovým otázkam k SR. V záverečnej stati okrem iného konštatuje, že 1. januára 1993 sa konštituovala moderná slovenská štátnosť vo forme samostatnej SR a všetky doterajšie vládne garnitúry sa usilujú budovať ju na demokratických princípoch právneho štátu. Súčasťou monografickej práce je bohatá bibliografia ku každej kapitole. Dokumentárna časť s bohatým faktografickým materiálom zvýrazňuje celkovú vysokú úroveň publikácie, ktorá má ambíciu osloviť najmä študentov právnických fakúlt, študentov histórie, politológie a masmediálnej komunikácie. Prístupne zdôrazňuje významnú časť slovenských národných dejín, ale aj najnovšie teoretické a vedecké poznatky z oblasti vied o štáte a práve a je vhodným prehĺbením a doplnkom učebných textov. Má význam aj pre politikov, poslancov, novinárov, učiteľov a predovšetkým pre tých, ktorí pracujú s problematikou národných dejín a s problematikou existencie a výstavby modernej demokratickej slovenskej štátnosti a jej základných atribútov.

Ján Minárik