Recenzia
Peter Michalík
30.05.2008

Národ ako nesamozrejmosť - Boris Zala

Boris Zala: Národ ako nesamozrejmosť, Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2007

  Úvod septembera sa u nás už niekoľko rokov nespája len so začiatkom školského roka, ale aj so štátnym sviaktom, Dňom ústavy Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sme so širokej ponuky publikácií o spoločenských a politických témach vybrali dve aktuálne, ktoré referujú o súčasnosi i minulosti nášho štátu a národa.

  Relatívne pohodlie života bez výrazných celospoločenských turbulencií dáva poľahky zabudnúť na udalosti a deje, ktoré danému stavu predchádzali. V tomto zmysle je slovíčko „nesamozrejmosť“ v názve knihy ústredným pojmom úvah a naznačuje, že pôjde o prekopávanie vecí zaužívaných a ustálených. Zala pripomína, že národ ako jedinečná spoločenská forma je vyústením zložitého procesu, ktorý vyrástol zo špecifickej dejinnej situácie. Hľadajúc jeho zdroje, vracia sa k ideovému prostrediu doby osvietenstva, aby v ňom na pozadí stretu súperiacich svetonázorov identifikoval zásadné momenty v utváraní národného bytia. Náčrtom procesu formovania sa národa v celoeurópskom dejinnom kontexte, od vzniku a vývoja hlavných tvorivých síl, až po bod, keď sa stáva mocou a legitimizuje, uvádza autor čitateľa do problematiky „nesamozrejmosti“ jeho existencie. Zamyslenie sa nad cestami premeny ľudu na národ však zďaleka nevyčerpáva tématický rozsah publikácie. Kniha je súborom deviatich historicko-filozofických štúdií a svojím jednotným zameraním tvorí pomerne kompaktný celok. Z úrovne reflektujúcej spoločenské pohyby na veľkej časti kontinentu, sa ťažisko úvah postupne presúva k užším problémom. Prirodzený záujem o osudy Slovákov vedie pohľad autora naprieč dejinnými a politickými procesmi, ktoré vyústili do vzniku samostatnej Slovenskej republiky, pričom sa dostáva až k aktuálnym otázkam. Otázka národnej identity, kľúčová z hľadiska diskusií o integrácii rómskeho etnika do väčšinovej spoločnosti, či postavenia Slovenska v rámci Európskej únie, sa v texte neustále vynára a metamorfuje a jej zodpovedanie je jednou z hlavných ambícií knihy. Zala ponúka vlastný, štúdiom a skúsenosťou vybudovaný pohľad na históriu, postavenie a funkciu národa ako špecificky európskeho fenoménu. Snaha o iný uhol pohľadu viedla autora k novému zamysleniu sa nad tými zložkami európskeho dejinného pohybu, ktoré vyústili do sformovania národa ako „špecifickej formy bytia“. Jej výsledkom je po obsahovej stránke hutný materiál s potenciálom prispieť k hlbšiemu teoretickému ukotveniu mladej krajiny v hodnotách, z ktorých vyrástla.  

Peter Michalík