Recenzia
Terézia Ursínyová
07.10.2014

Nowy dramat slowacki

Nowy dramat slowacki
Dialógy kultúr

Festival Nová dráma/New Drama organizovaný Divadelným ústavom v Bratislave prináša na javiská bratislavských divadiel každoročne to najzaujímavejšie z inscenácií súčasnej drámy, ktoré mali premiéru v danej sezóne. Tohtoročný desiaty ročník festivalu zaujal okrem iného aj odbornou teatrologickou publikáciou Nowy dramat slowacki (Nová slovenská dráma) (Katedra studiów interkulturowych Europy środkowo-wschodniej, Wydzial lingwistiki stosowanej, Universitet Warszawski 2014). Jej autorom je polonista, teatrológ a vysokoškolský pedagóg Fakulty lingvistiky Varšavskej univerzity Andriej Moskwin (1963). V spolupráci so slovenským teatrológom Mironom Pukanom do nej vybral päť hier slovenských dramatikov z rokov 2007 – 2010 preložených do poľského jazyka. Publikáciu slávnostne uviedli medzi čitateľov práve počas festivalu Nová dráma aj za účasti autora.

Poľská kultúra je dostatočne veľká, aby bola sebestačná – na druhej strane bude Moskwinova kniha mostíkom k tomu, čo sa autorsky odohráva na slovenskej divadelnej scéne v ostatných rokoch. Andriej Moskwin, pôvodom Bielorus s veľkým záujmom nielen o poľskú, ale aj o slovenskú a českú drámu, si hry vybral po preštudovaní širokej po nuky textov od riaditeľky Divadelného ústavu v Bratislave Vladislavy Fekete, ale aj na základe osobného poznania festivalu v Bratislave a po odporúčaní Mirona Pukana, ktorý v čase tvorby Moskwinovej knihy pracoval ako lektor slovenského jazyka na Inštitúte slavistiky Varšavskej univerzity.

V knihe sú do poľštiny preložené hry týchto autorov: Viliam Klimáček: Komunizmus (2008), Ondrej Šulaj: Gazdova krv (2010), Anna Grusková: Päť chodov pre dvoch (2007), Vladislava Fekete: Krátke spojenia (2009) a hra Karola Horáka Buridanov osol (2009), ktorú sprostredkoval práve Miron Pukan. Za pomoci študentov slovenskej filológie texty hier preložili do poľštiny a Andriej Moskwin k nim napísal úvodnú kapitolu Slovensko: čas na zmeny. V nej predstavuje festivaly súčasnej poľskej, českej a slovenskej drámy v Bratislave, Nitre, poľskej Toruni, českej Plzni a Hradci Králové, na ktoré chodieva ako pozorovateľ a komentátor do odborných poľských časopisov. Ďalej analyzuje päť publikovaných hier. V poznámkach pod textami približuje regionálne špecifiká, názvy miest, mená štvrtí i osobnosti slovenských spisovateľov, spomenutých v hrách. V závere knihy nájdeme životopisné heslá autorov hier a zvlášť Mirona Pukana, vysokoškolského pedagóga na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove a autora viacerých publikácií o ukrajinskom divadle, interkultúrnych slovensko-poľských dialógoch či otázkach súčasnej drámy a divadla.

Vyše 220-stranová publikácia Andrieja Moskwina nevyšla síce v slovenskom vydavateľstve – ale je významnou propagáciou súčasnej slovenskej drámy v širokom priestore poľskej kultúry.