NW - Zadie smith

NW

Preklad Michaela Rosová a Marka Jurášová
Artforum 2013

Témou najnovšieho románu u nás zatiaľ málo známej Zadie Smithovej (1975) NW, ktorý spoznávame v rekordne krátkom čase po vyjdení originálu, je – ako to naznačuje krátky, no výpovedný názov – severozápadný Londýn (z angličtiny North-West London), ulice tejto charakteristickej časti anglickej metropoly, životné príbehy jej obyvateľov s rôznym etnickým pôvodom a náboženským vyznaním, s rôznou farbou pleti, do istej miery aj s rôznym sociálnym zázemím. Vďaka svojim anglicko-jamajským koreňom autorka sústreďuje pozornosť na strety viacerých kultúr usídlených v jednom priestore. Pojem multikulturalizmu – dnes často diskutovaný a v nejednom ohľade kontroverzný – nachádza v dielach Zadie Smithovej svoju presvedčivú beletrizovanú podobu. Spisovateľka naň nenazerá zjednodušeným pohľadom, práve naopak, na pozadí príbehov konkrétnych postáv zachytáva jeho zložitosť a rozporuplnosť.

Epické tkanivo románu tvoria životné osudy niekoľkých manželských a mileneckých párov, okrajovo aj ich príbuzných, priateľov, susedov či známych. Typologicky odlišné postavy sa ocitajú v spleti vzájomných, neraz zložito zauzlených vzťahov, ktoré autorka postupne rozkrýva, gradujúc tým napätie dejových línií. Akokoľvek sa individuálne príbehy v románe líšia, Smithová na ich pozadí nastoľuje niekoľko základných otázok: mnohorozmernosť ľudskej identity, autentickosť prežívania, úsilie o zlepšenie vlastnej sociálnej pozície či zmysel individuálnej existencie v súčasnom hodnotovo zneistenom svete. Či už ide o hlavné dvojice Leah – Michel, Natalie (predtým Keisha) – Frank alebo o vedľajšiu dvojicu Grace – Felix, autorka vystavala románové príbehy najmä na sledovaní toho, aké životné plány si postavy projektujú a akými spôsobmi sa ich usilujú realizovať.

Hlavnou ambíciou väčšiny hrdinov je „posunúť sa niekam vyššie“, preto aj svoju energiu upriamujú na boj o postup, kariéru, zlepšenie finančnej situácie, ale aj spoločenskej pozície. Tieto plány sa niektorým z nich darí uskutočniť, iní stroskotávajú alebo sa dokonca ich príbeh napriek dobrým predsavzatiam končí tragicky… Paradoxne, pocity nespokojnosti a prázdnoty nezažívajú len „stroskotanci“, ale aj tí úspešní, ktorí po vytúženom „kroku nahor“ spoznávajú tlak spoločenských konvencií, kultúrnych obrazov, požiadaviek, ako by sa mali v nových pozíciách správať, akým dojmom pôsobiť, ako myslieť a cítiť, a tak sa namiesto satisfakcie dostavuje frustrácia z poznania, že človek už nezapadá ani tam, ani sem… K odvráteným stranám úspechu patrí rastúce napätie medzi príbuznými, ktorí neprekročili hranice svojich pôvodných pozícií, vznikajú nedorozumenia, aj najlepšie úmysly „tých hore“ sa interpretujú negatívne, stráca sa porozumenie nielen zo strany iných, ale i porozumenie vlastného života, zmyslu svojho príbehu. Okrem hlavných postáv zaujme v románe aj niekoľko vedľajších, pre mňa to bol napríklad „starý ľavičiar“, filozofujúci Phil Barnes so svojím kritickým pohľadom na súčasnú anglickú realitu, v ktorej mladí ľudia „necítia žiadnu nádej“, pretože im ju zobrali staršie generácie.

Smithová ovláda (post?)moderné rozprávačské umenie, román charakterizuje časté striedanie scén, zotrvávanie skôr pri náznakoch než pri dlhých opisoch, fragmentarizácia textu, jazyk prispôsobený situáciám, diferencujúci aj jednotlivé postavy. Iste bolo veľmi náročné verne pretlmočiť v preklade rôzne jazykové nuansy, zachovať špecifiká hovorového štýlu v celej šírke sociálneho spektra, a treba to oceniť. No tento štýl miestami preniká aj do autorskej reči, čo na mňa pôsobilo mierne rušivo – bez porovnania s originálom však nemožno určiť, či išlo o autorský zámer alebo o vstup prekladateliek do textu. V každom prípade je NW knihou, ktorá si zaslúži pozornosť slovenskej čitateľskej obce.