Recenzia
Lenka Rišková
20.04.2015

Periculum Galgocziense – Hlohovské nebezpečenstvo

Periculum Galgocziense – Hlohovské nebezpečenstvo

Kniha Periculum Galgocziense – Hlohovské nebezpečenstvo s  podtitulom Báseň Gabriela Kolinoviča Šenkvického o  rozvodnenom Váhu z  roku 1721 a  niektoré ďalšie povodňové udalosti z  Hlohovca (OZ Ex libris ad personam Hlohovec 2014), ktorú edične pripravil hlohovský rodák Marián Kamenčík, prináša informácie o nepríjemných záplavových udalostiach v  meste Hlohovec a jeho okolí, ale aj mnoho iného. Odhaľovaním rôznych artefaktov starších období autori ponúkajú možnosť spoznať nielen históriu svojho regiónu, ale aj zaujímavé súvislosti politického, spoločenského a  literárneho diania v  celouhorskom, a teda aj slovenskom kontexte.

Jednotlivé príspevky sú inšpirované časomernou latinskou básňou Gabriela Kolinoviča, jedného z  najvzdelanejších mužov Uhorska v 18. storočí. Ako pripomína editor v portréte Životná cesta a literárne dielo Gabriela Kolinoviča Šenkvického, Kolinovič „spolupracoval aj s  Matejom Belom, ku ktorému bol často prirovnávaný“. Autor v  nej zachytáva osobnú skúsenosť s  rozvodnenou riekou, keď 10. februára 1721 prechádzal cez Hlohovec do Trnavy.

Prepis básne a jej prebásnenie do slovenčiny (v prízvučnom napodobení časomerných stôp) doplnil Miloslav Konečný výkladom Niekoľko slov o Kolinovičovej básni, v ktorom pripomína, že ju treba považovať „za typický doklad doby, ktorá vníma schopnosť vypovedať o  realite veršom ako integrálnu súčasť profilu intelektuála“.

Reprezentatívny charakter kni hy potvrdzuje bohatý obrazový materiál. Autorom sa podarilo sústrediť množstvo dobových vyobrazení mesta Hlohovec a  jeho okolia. Materiály dokumentujúce záplavové udalosti sú súčasťou prehľadových príspevkov Petra Novosedlíka a  Jozefa Urminského ml.

Sila „blúdivej rieky“ Váh (vagus fluvius) od nepamäti vzbudzovala rešpekt i obdiv. I dnes poskytuje zdroj tvorivej inšpirácie. Dôkazom je aj táto publikácia.