Recenzia
Anton Malina
28.05.2013

Som s tebou v slove

Som v láske
Som v láske

Michal ChudaSom s tebou v sloveBratislava, Post Scriptum 2011

Najnovšia básnická kniha Michala Chudu predstavuje výber z  jeho poézie od roku 1993, keď vyšli jeho dovtedy posledné básne pod titulom Láska je dom bez zatvorených dverí. A  skutočne: láska je nosnou témou jeho zbierok, je majstrom interpretácie lásky vo všetkých jej podobách, či už sa vyznáva z lásky intímnej, manželskej, rodičovskej, z  lásky k  vlasti, ku kultúrnemu dedičstvu a  napokon i  z  tej najvyššej, z  lásky k  Bohu. Básnik nadväzuje na  katolícku modernu a  svojou tvorbou aktuálne prekračuje jej poetické posolstvo. Je básnikom úprimnej viery a  nie nejakého rigorózneho katolicizmu. Jeho devízou je čistota poézie vo výraze a  v  prirodzenosti: oddanosť Bohu prirodzene vyviera z jeho veršov modulovaných spoločným menovateľom lásky. Možno práve to, že sa Chuda publikačne odmlčal, posilnilo hodnotu najnovšej zbierky, pretože mal z čoho vyberať. Zbierka pôsobí koncentrovane, ale aj ako galéria grafík, akvarelov, olejomalieb, citlivých koláží, obdivuhodných plastík mäkkých tvarov či reliéfov vystupujúcich z  básnickej hmoty. Má štyri časti. Prvá časť predstavuje mikrokozmos básnického subjektu s  priliehavým názvom Byť, zostať sám sebou. Odkrýva svoje vnútro, umožňuje čitateľovi nahliadnuť do vlastnej trinástej komnaty nepokoja, hľadania istôt v láske k  manželke, rodine, k  blížnym, vo svojej oddanosti Bohu pociťuje aj stigmy útrap a  bolestí. Symbol stigiem zastrešuje aj ďalšia časť zbierky s názvom Stigmy času. Stigmy ako stopy, ale aj míľniky na ceste životom. Do tejto časti zaraďuje básnické vinše k  životným jubileám, ale aj rozlúčkové verše blízkym osobnostiam na ich odchode do večnosti. Nie sú to však len príležitostné gratulácie či kondolencie, ale verše plné úprimných poetických vyznaní. Slovensko moje zahŕňa poéziu národnej hrdosti a nezištnej lásky k rodnému kraju, k jeho histórii a kultúre. Názov záverečnej časti zbierky Pod krížom stojím v plnej miere charakterizuje obsah jednotlivých básní. Chuda tu úprimne a spontánne vyjadruje veršami svoj vzťah k Bohu, ku Kristovi, k Panne Márii, k Duchu Svätému, k svojmu patrónovi Michalovi Archanjelovi, ale aj ku krásnym cirkevným sviatkom: k adventu, k  Božiemu narodeniu, k  Vzkrieseniu, k  sviatku Krista Kráľa a  pod. A  napokon formuluje i vlastné vrúcne modlitby (Otče náš, Ave Mária). Najnovšia zbierka Michala Chudu je určená každému milovníkovi dobrej poézie, ktorý chce obdivovať čistotu vyznania lásky v jedinečnom básnickom rukopise.

Anton Malina