Za koho ísť a iné prózy – Božena Slančíková Timrava, Rysavá jalovica a iné prózy – Martin Kukučín – O prenášaní duše...

Martin Kukučín

O prenášaní duše...

Božena Slančíková Timrava: Za koho ísť a iné prózy

Doslov, životopis a prehľad diela: Eva Tkáčiková

Editori: H. Stankovičová, J. Vlnka, R. Matejov

Martin Kukučín: Rysavá jalovica a iné prózy

Doslov, životopis a prehľad diela: Jaroslav Vlnka

Editor: R. Matejov

Bratislava, Perfekt 2005

Na sklonku minulého roka vyšli v etablovanej edícii pre študujúcu mládež Najkrajšie diela slovenskej literatúry vydavateľstva Perfekt ďalšie dve knihy: tentoraz so zameraním na prózu obdobia slovenského realizmu. Ich autorov netreba zvlášť predstavovať, nakoniec, aj v samotných knihách čitatelia nájdu informačné minimum o živote a tvorbe, a takisto doslovy komponované ako adresné portrétové štúdie s interpretačnými prehľadmi najdôležitejších diel, s ich ideovými a estetickými prvkami a s dôrazom na aktualizáciu ich umeleckých a celkových hodnôt. Vo výbere z tvorby B. S. Timravy si našli miesto poviedky a novely: Za koho ísť, Skúsenosť, Mojžík, Ťapákovci, Hrdinovia, Skon Paľa Ročku; vo výbere z tvorby M. Kukučína: Rysavá jalovica, Neprebudený, Mladé letá, Vianočné oblátky, Keď báčik z Chochoľova umrie.

Vymenované charakteristiky ukazujú, že na oboch výberoch sa prejavila slušná reedičná prax, ale to by už dnes mala byť samozrejmá podmienka realizácie, veď diela klasickej beletrie prinášajú na pulty kníhkupectiev viacerí (spomeňme Vydavateľstvo SSS, SPN – Mladé letá, Maticu slovenskú, Ikar, Knižnú edíciu SME), preto je dôležité upozorňovať na rozdiely medzi jednotlivými projektmi. Ekonomické pozadie má zaiste určujúci dosah na existenciu vydania, to sa však na škodu vydavateľskej práce často v literárnokritických hodnoteniach nespomína s vedomím, že je to čosi neliterárne, obchodnícke, z hľadiska postu kritika prízemné. Určite aj vydavateľstvo Perfekt bolo pred vydaním týchto projektov postavené pred vážnu dilemu: chce adekvátne prezentovať daného spisovateľa / danú spisovateľku, no zároveň počíta s ekonomickými limitmi. Preložené do normálnej reči: chce na trh pretlačiť pôvodnú, použiteľnú, čítavú a kultúrne zásadnú knihu, no nemôže vkomponovať do výslednej sumy všetky náklady (o finančnom prospechu v súčasných mediálnych a spoločenských podmienkach je tu zbytočné vravieť), lebo zvýšením sumy by sa zámer minul s účinkom a oslovovaná cieľová skupina, teda mládež, príp. jej živitelia či pedagógovia, by reagovala ešte väčším nákupným skepticizmom. V rámci tohto uvažovania má opodstatnenosť príspevok z Ministerstva kultúry SR. Tým boli podporené obe knihy, takže suma zostala naďalej edičná a nepresiahla dvesto korún.

Ekonomika má svoju reč a na druhej strane by ju nemala upierať samotnej kultúre. Ekonomika síce rozhodne o existencii vydania, ale jeho kvalita je aj v rukách odbornosti a dôslednosti. Kvalita grafickej úpravy v tomto prípade zodpovedá účelu; striedmosť a funkčnosť môžeme chápať aj ako protiklad k plyšovým šperkovničkám, ktoré sa v kníhkupectvách tvária ako najvzácnejšie kusy klasiky... Práve v záujme serióznosti edície sa šéfredaktorka vydavateľstva Perfekt Magdaléna Fazekašová rozhodla po vzájomnej dohode zveriť odbornú garanciu oboch kníh vysokoškolským pedagógom Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave. V spolupráci so zodpovednou redaktorkou Editou Sabolíkovou sa im podarilo pripraviť koncepčne a jazykovo inovatívne publikácie.   

Systematizácia diela Timravy a Kukučína sa zavŕšila pred 30 – 40 rokmi viacerými súbornými vydaniami – nijakými novými objavmi sa v tomto smere ohurovať nedá. V trende sú užšie výbery s viac či menej zvládnutou koncepciou. Ak sa bližšie pozrieme na zostavenie výberov, zistíme, že prózy nasledujú chronologicky. Pri Timrave sa podarilo zachytiť jej vývinovú a tematickú profiláciu (od debutu a užšej/ženskej témy cez autobiografické a dedinské témy, až po diela reflektujúce vnútrovývinové pohyby v realizme so súdobými sociálnymi a vojnovými problémami) i štylizačné rozpätie (irónia, sebairónia, tragika, psychologizmus). Z Kukučína sa koncentruje tvorba z rokov 1885-1890, vrcholy poviedkovej tvorby, jasne je tu zachytená tvorivá metóda autora, tematický záber (dedinské a spoločenské témy) i jeho poetický naturel (humor – tragika). Inovatívnosť oboch výberov sa však oproti všetkým doterajším aj z iných vydavateľstiev ukazuje v jazykovej úprave. Editori pochopili, že reedícia diel našich velikánov nie je prenášanie pamätníka, ale prenášanie duše diela. Ich práca spočívala v aktívnom dialógu s pôvodným textom z predchádzajúcich vydaní tak, aby text jazykovo-štylisticky priblížili súčasnému čitateľovi, no pritom neubrali z jeho originálnej svojráznosti. Korekciou inverzného slovosledu a ďalšími úpravami syntaxe (napr. redukcia zámen), nahrádzaním zastaralých slov a výrazov sa im podarilo uľahčiť, sprístupniť a zdynamizovať literárnu komunikáciu! Ukazuje sa tak hranica vo filozofii vydávania podobných diel: na jednej strane môžu byť akademické vydania s podrobným vedeckým a poznámkovým aparátom, určené odborníkom, na druhej strane môžu byť vydania posilňujúce pragmatickosť diel a zacielené na širšie kultúrne, vzdelávacie a výchovné aspekty. Beletria našej minulosti predsa nie je akože len o splnení si akejsi kultúrnej povinnosti, o počte jej prekopírovaných vydaní – pozerať sa na to takto už dnes nemá žiadny význam. Beletria našej minulosti je o pestovaní, a pokiaľ vieme, v tomto smere existuje jediná forma: čítanie. Vydavateľstvo Perfekt sprostredkovalo komunikačne oživený realizmus naozaj dobre, máme teda šancu, že najmä mládež to ocení čítaním.

Radoslav Matejov