Predstavuje vedúca oddelenia vzdelávania NŠC a zodpovedná redaktorka časopisu NŠC revue Ing. Elena Malíková

Edičná činnosť Národného športového centra (NŠC)

Adresa: Národné športové centrum

Športová hala Mladosť, Trnavská 39

831 04 Bratislava

tel. a fax: 02/ 492 00 368

e-mail: info@sportcenter.sk

www.sportcenter.sk

Riaditeľ: Ing. Miroslav Haviar, CSc.

Vedúca oddelenia vzdelávania NŠC a zodpovedná redaktorka časopisu NŠC revue: Ing. Elena Malíková (odpovedá na naše otázky)

Vznik: 1. januára 2004 zlúčením Centra akademického športu a Národného inštitútu športu.

* Ktoré distribučné spoločnosti rozširujú tituly vášho vydavateľstva?

– Spolupracujeme predovšetkým so športovými zväzmi s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré zabezpečujú distribúciu titulov do jednotlivých športových klubov, oddielov aj jednotlivcom. Všetky tituly posielame ako povinné výtlačky do vybraných knižníc a máme ich aj v našom informačnom a dokumentačnom centre v sídle NŠC v Bratislave. Na požiadanie mnohé z nich zasielame záujemcom aj poštou.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Doteraz sme vydali alebo finančne podporili 15 titulov. Každoročne vydávame Zborník prednášok sumarizujúci výsledky vzdelávacích aktivít, od roku 2005 aj odborný časopis NŠC revue. V ňom uverejňujeme aktuálne príspevky z našich vzdelávacích aktivít,  poskytujeme informácie o činnosti NŠC a dávame v ňom priestor na prezentáciu aktivít našich zamestnancov a zviditeľnenie športovcov zaradených v rezorte Ministerstva školstva SR. Už od prvého čísla roku 2006 vychádza odborný časopis NŠC revue súčasne v tlačovej i elektronickej podobe na internetovej stránke NŠC. V Zborníkoch prednášok a v cudzojazyčnej prílohe NŠC revue ponúkame aktuálne príspevky zahraničných lektorov našich vzdelávacích aktivít v pôvodnom jazyku. Samozrejme, všetky preklady priebežne uverejňujeme na našej internetovej stránke a tie najžiadanejšie znovu publikujeme v slovenčine v ďalších číslach NŠC revue

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2006?

– V porovnaní s predchádzajúcim obdobím išlo v roku 2006 o podstatný kvantitatívny nárast titulov, ktorými sme prispeli na knižný trh. V súlade so schválenou koncepciou vzdelávania odborníkov v športe v SR sme sa zamerali popri konferenciách, sympóziách či seminároch práve na edičnú oblasť. V roku 2006 sme vydali 12 titulov z celkového počtu 15 dosiaľ vydaných.

* S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2007?

– V spolupráci s MOV so sídlom v Lausanne a Národným inštitútom športu a telesnej výchovy v Paríži pripravujeme trojjazyčný lexikón športovej terminológie. Bude v slovenčine, angličtine, francúzštine a chceme ho sprístupniť športovej odbornej verejnosti nielen v tlačenej podobe, ale aj v elektronickej verzii prístupnej na internete. Dokončený by mal byť roku 2008. Okrem toho budeme tento rok realizovať naše „bežné“ projekty. 

 * Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

– Jednoznačne publikáciu Olympijská výchova autora prof. Jána Grexu a kol. Verejnosť ho skôr pozná ako humoristu, ale práve svojou profesiou športového historika je slovenskou celebritou. Ešte raz mu touto cestou ďakujeme za skvelú spoluprácu.

* A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Možno to znie neskromne, ale v našej krátkej histórii sme nevydali titul, s ktorým by sme boli nespokojní. O zrode každej publikácie rozhoduje komisia, ktorá podrobne preskúma predkladané žiadosti. Odborní pracovníci nášho oddelenia PhDr. Igor Machajdík a Mgr. Igor Kováč sú zárukou ich ďalšej prípravy a kvalitného spracovania. Skôr by sme radi vydávali väčšie množstvo publikácií, žiaľ, naše finančné zdroje sú obmedzené.

 * Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Chýba systémový prístup k športovej publikačnej činnosti. Z verejných zdrojov dostávajú finančnú podporu rôzne inštitúcie, a tak sa prostriedky rozmieňajú na drobné a len ťažko vystačia na vydanie kvalitnej publikácie. Rukopisy často ostávajú v zásuvke, autori znechutení a verejnosť ochudobnená o cenné informácie.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Mnohé problémy s vydávaním odborných športových publikácií by vyriešila systémová podpora štátu prostredníctvom grantového systému z jedného zdroja.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Rada snívam, ale svoje vysnívané projekty sa usilujem zrealizovať, preto nemávam nesplnené sny. Pripúšťam, že niektoré naše športové publikácie sa ťažko rodili, ale našťastie sme ich vždy zrealizovali, čomu sa úprimne teším.

 * Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Knihy si vyberám podľa vlastných kritérií, ale z času na čas sa dám ovplyvniť aj názorom väčšiny.

* Akú knižku práve čítate?

– Pamäti gejše od Arthura Goldena. Vrátila som sa nedávno z Japonska a čítam túto knihu  znova, aby som si osviežila spomienky na krajinu a porovnala predstavy s realitou.