Poznáte SAVOL?

SAVOL - sú to začiatočné písmená názvu združenia Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry. Spoločnosť vznikla na podnet ochrannej autorskej spoločnosti LITA na pôde Slovenskej akadémie vied v roku 2000 a je otvorenou spoločnosťou pre všetkých autorov vedeckej a odbornej literatúry.

Poznáte SAVOL?

O podpore vydávania vedeckej a odbornej literatúry hovorí predsedníčka SAVOL Dagmar Podmaková

* Čo sa skrýva pod skratkou SAVOL?

– Sú to začiatočné písmená názvu združenia Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry. Spoločnosť vznikla na podnet ochrannej autorskej spoločnosti LITA na pôde Slovenskej akadémie vied v roku 2000 a je otvorenou spoločnosťou pre všetkých autorov vedeckej a odbornej literatúry (ročný členský poplatok je 100 Sk). Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, jeho výkonným orgánom je 9-členný výkonný výbor (zvolení členovia sú zo SAV, Univerzity Komenského, STU a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity) a revízna komisia. SAVOL sídli na Dúbravskej ceste 9 (845 21 Bratislava 4).

* Aké je poslanie SAVOL?

– Jej úlohou je predovšetkým podnecovať a rôznymi formami podporovať vydávanie vedeckej a odbornej literatúry, vypisovať súťaže a udeľovať ceny za vedeckú a odbornú literatúru, rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť. Ďalej  zúčastňovať sa na národných a medzinárodných aktivitách, propagovať a popularizovať výsledky práce vedcov a odborníkov doma i v zahraničí, spolupracovať s pracoviskami SAV, vysokými školami a ďalšími vedecko-výskumnými pracoviskami v SR i v zahraničí, vystupovať v mene svojich členov v oblasti zhotovovania kópií pre osobnú potrebu pomocou iných technických zariadení.

*  Podľa akého systému udeľujete podporu na vydávanie vedeckej a odbornej literatúry?

– Finančné prostriedky spoločnosti do roku 2007 tvorili okrem členských príspevkov a darov najmä náhrady odmien za reprografické rozmnožovanie z organizácie kolektívnej správy (LITA, autorská spoločnosť) pre združenia, ktoré zastupujú oprávnené subjekty. SAVOL vypisuje dvakrát ročne (február, august) konkurz na podporu vydávania vedeckej a odbornej literatúry z technických vied, živej a neživej prírody, spoločenských vied a umenia. O finančný príspevok žiada člen SAVOL, autor predkladaného diela. Žiadosti na každý projekt sa vypisujú osobitne a do konkurzu sa zaraďujú iba kompletne spracované žiadosti s prílohami. Rukopis by mal prejsť jazykovou úpravou a nemali by v ňom chýbať registre. SAVOL dáva rukopisy na oponentúru, pričom oponenti  zostávajú pre autora anonymní. Rozhodnutie výkonného výboru SAVOL dostanú žiadatelia prakticky do troch mesiacov od podania. Finančný príspevok však nedostáva žiadateľ, ale vydavateľ, s ktorým SAVOL uzavrie zmluvu. Finančný príspevok treba vyčerpať do 12 mesiacov od uzavretia zmluvy medzi SAVOL a vydavateľstvom. V každej knihe, ktorá vyjde s našou podporou, to musí byť uvedené.

* Koľko titulov doteraz SAVOL podporila a v ktorých vydavateľstvách vychádzali?

– Doteraz vyšlo s našou podporou už sto titulov vedeckej a odbornej literatúry, 20 kníh je rozpracovaných a vyše 20 sa bude posudzovať z tohtoročného jesenného konkurzu. Okrem vydavateľstva Veda a niektorých ústavov SAV, vydavateľstiev univerzít vyšli knihy, ktoré sme podporili vo vydavateľstve AEP, Dobrá kniha, Elán, Eterna press Infopress, Iris, Hajko – Hajková, J M Press, Kalligram, Kapos, Lúč, Balneologické múzeum,  Osveta, Stimul, SAP, SAPAC, SCIENCE,  Petrus, Prima art, Slovenský skauting, Slovenský Tatran, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov.

* O ktorých knihách už máte signály, že zaujali na trhu? Nepripravuje sa inojazyčná verzia z niektorých titulov?

– Už pri schvaľovaní podpory titulu sme presvedčení, že je užitočný. Samozrejme, akýkoľvek záujem či ohlas nás teší. Mimoriadny záujem vzbudila práca M. Fecku Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov, ktorá vyšla už aj v anglickom jazyku, a pripravuje sa preklad do angličtiny Imunológie M. Buca.

* V súvislosti s prispôsobením autorského zákona na podmienky EÚ dotknú sa zmeny aj združenia SAVOL?

– SAVOL nezaniká, problém je v tom, že doteraz sme dostávali na podporu finančné prostriedky z vybratých náhrad odmien za reprografické rozmnožovanie, ktoré sústreďovala LITA a podľa dohodnutého kľúča Reprografickej komisie LITA ich aj zasielala jednotlivým združeniam zastupujúcich autorov. Podľa novely tzv. autorského zákona tieto náhrady patria jednotlivcovi, ktorý sa musí o ne uchádzať (podrobnejšie na www.lita.sk). To znamená, že SAVOL nedostane za rok 2007 alikvotnú časť pre autorov vedeckej a odbornej literatúry a nebude môcť podporovať jej vydávanie.

* Budú náhrady pre jednotlivcov v takej výške, aby pokryli financovanie vydania ich kníh?

– Ťažko. Ako autori vedeckej a odbornej literatúry sa musíme zahlásiť v autorskej spoločnosti LITA. Bez ohľadu, či sme zmluvne zastupovaní LITA, vzťahuje sa na nás spôsob bodového hodnotenia a výpočtu výšky náhrad odmien za reprografiu. Musíme však preukázať kopírovanie našich diel. Do záverečného výpočtu vstúpia i ďalšie údaje (napr. počet výpožičiek týchto kníh v knižniciach a pod.), ktoré budú mať vplyv na koeficient pri konečnom vyúčtovaní.

* Ako teda ďalej?

– Jednou z ciest by mohlo byť rozhodnutie autora preniesť ich práva na občianske združenie, aby ho naďalej zastupovalo pri prevzatí odmien a následne ich rozdeľovalo podľa pravidiel schválených valným zhromaždením. Takýto vzťah by mohla zastrešiť príkazná zmluva. S týmto návrhom musia prísť autori, my ich nútiť nemôžeme.

Lýdia Čelková