Predstavuje jeho riaditeľka Mgr. Veronika Adamčíková

Pedagogické vydavateľstvo Didaktis

Adresa: Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s. r. o.

   Hýrošova 4

   811 04 Bratislava

Tel./ fax: 02 – 54 65 25 31

e-mail: didaktis@didaktis.sk

www.didaktis.sk

Riaditeľka: Mgr. Veronika Adamčíková

Vznik: 1992 vznikla firma Didaktis, s. r. o., v roku 1997 bolo založené Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s. r. o., a firma Didaktis, s. r. o., sa v súčasnosti zameriava najmä na distribúciu titulov nášho vydavateľstva. Firma Didaktis stojí za vznikom Nakladatelství Didaktis v ČR.

Naše vydavateľstvo je členom EEPG – European Educational Publishers Group (Asociácia európskych pedagogických vydavateľstiev). EEPG zabezpečuje okrem iného aj výmenu skúseností medzi jednotlivými vydavateľstvami s cieľom tvorby moderných učebníc.

Zameranie:

Vydávanie doplnkových učebníc a učebných materiálov: pracovné zošity pre predškolákov a materské školy, zbierky testov z prijímacích skúšok na stredné školy a osemročné gymnáziá, prehľady učiva a zbierky úloh na precvičovanie učiva rôznych predmetov, publikácie na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy a na maturity a metodiky pre učiteľov.

Profilové edície:

Testy – tituly určené na prípravu na prijímacie skúšky, Zbierky úloh a prehľady učiva – súborné prehľady, ktoré pomáhajú pochopiť učivo a slúžia na jeho precvičovanie, Zmaturuj! – tituly určené na prípravu na maturity, Moje prvé krôčiky – podporujú rozvoj zručností potrebných pre vstup do školy.

Naše tituly ponúkame školám formou priameho predaja alebo cez našich zástupcov, ďalej ich distribuujú spoločnosti napr. Slovart Store, Pemic, Marčan, Modul, Nezávislosť, alebo ich môžete kúpiť napr. v kníhkupectvách Academia, Panta Rhei v Bratislave, Alter Ego v Kežmarku, Duma v Banskej Bystrici.

* Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

– Doteraz sme vydali približne 120 titulov. Všetky tituly z našej produkcie sú pôvodné, so slovenskými a českými autormi alebo zostavovateľmi.

* Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2004? 

– Vlani sme vydali 12 titulov.

* S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2005?

– Pripraviť ďalšie tituly určené na prípravu na maturitu.

* Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší? 

Naše tituly sa tešia u používateľov veľkej obľube, pretože učivo je v nich prehľadne usporiadané, názorne graficky členené a kľúčové termíny sú zvýraznené, čím sa podporuje zrozumiteľnosť a schopnosť pochopiť učivo. Naším najúspešnejším titulom z hľadiska predaja je Zbierka úloh zo slovenského jazyka, prvé vydanie v roku 1993, najnovšie je 8. prepracované a doplnené vydanie. Zbierka sa stále sa inovuje, dopracúva a dopĺňa podľa najnovších požiadaviek učiteľov. Poskytuje kompletné a prehľadné zhrnutie učiva ZŠ doplnené cvičeniami a úlohami na preverenie znalostí z materinského jazyka a pravopisu.

Medzi naše hodnotné tituly zaraďujeme aj napríklad Osvetľovník matematiky. Autori sa v ňom zamerali na problémy pri výučbe matematiky a usilujú sa zrozumiteľne vysvetliť jednotlivé matematické pojmy a operácie a učia žiaka prakticky ich používať, učiteľom poskytuje originálne návody na vysvetlenie učiva. Práve pripravujeme druhý diel Osvetľovníka matematiky. Do tejto kategórie zaraďujem aj Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka – prehľad gramatiky a súčasne príručka pravopisu, gramatika a pravopis sú v ňom tabuľkovo usporiadané, veľmi prehľadné, doplnené názornými príkladmi a cvičeniami. Vlani sme vydali už tretie doplnené a prepracované vydanie, boli doň zapracované najnovšie gramatické zmeny a je doplnené cvičnými minitestami.

Z hľadiska obsahu aj spracovania je zaujímavá edícia Zmaturuj!  Tieto tituly poskytujú kompletné prehľady učiva rôznych stredoškolských predmetov na uľahčenie prípravy na maturitnú skúšku, edícia je spracovaná s ohľadom na novú podobu maturity. Využíva dvojfarebné spracovanie, texty sú rozčlenené do stĺpcov – v hlavnom stĺpci sú základné a podstatné informácie podľa dôležitosti rozlíšené aj farebnou podtlačou, v okrajových stĺpcoch sú zaujímavosti a doplňujúce informácie. Jednotlivé tituly vznikajú v spolupráci s vydavateľstvom Didaktis v ČR.

V edícii Mapky vydávame skladačky s prehľadným zhrnutím učiva základných škôl, ktoré poskytujú základnú a rýchlu orientáciu zo slovenčiny, matematiky, fyziky a chémie. Mapky sú zaujímavo graficky spracované a za celú edíciu sme získali Cenu Pedagogika 2002 na knižnom veľtrhu Bibliotéka – Pedagogika

* Naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

– Úplný omyl nemáme. Skôr narážame na problém pri vydávaní kvalitných odborných kníh, určených užšiemu okruhu používateľov, ktorých predajnosť v porovnaní s inými titulmi je nižšia. Napríklad Přehled základů teoretické fyziky je veľmi dobre spracovaná učebnica, ale   predáva sa pomalšie. Podobne je na tom Svet cudzích jazykov dnes,  čo je kvalitná príručka pre učiteľov cudzích jazykov, ktorá sa zaoberá inovačnými trendmi vo výučbe cudzích jazykov (použitie IT vo výučbe, výučba cudzieho jazyka u detí s dyslexiou).

* Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

– Vysoká sadzba DPH. Naše vydavateľstvo spolu s EEPG urobilo prieskum o knižnom trhu a o výške DPH v ostatných členských krajinách EÚ. Napríklad Veľká Británia a Poľsko majú na knihy nulovú sadzbu DPH. To by určite pomohlo aj našej knižnej ekonomike. Knihy, aj odborné tituly sú čoraz drahšie, ich predaj klesá, čo má negatívny vplyv na vzdelanosť populácie a nepodporuje sa znalostná ekonomika. Môže sa z nás stať krajina produkujúca len „autá“, čo je na škodu, pretože Slovensko má aj iný potenciál.

Za nedostatok na našom knižnom trhu pokladáme absenciu voľného trhu učebníc, čo je v krajinách EÚ ojedinelé. Voľný trh – vydavateľstvá vytvárajú a produkujú učebnice na vlastné náklady samy a po schválení ministerstvom školstva ich predávajú školám. Na Slovensku sa zatiaľ vydávajú učebnice na základe konkurzov.

Okrem toho nám prekážajú aj odvody do Literárneho fondu – 2% z autorských honorárov a 1% z ceny vydávaných titulov. Nemáme ako ovplyvniť, ako sa s odvodmi ďalej nakladá.

* Čo by podľa vás pomohlo slovenskému knižnému trhu?

– Nulová, prípadne znížená sadzba DPH na knihy (v ČR ostala DPH na knihy 5%), zrušenie 1% odvodu do LF a pre nás najmä zavedenie voľného trhu učebníc.

* Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

– Preniknúť na zahraničné trhy, čo je v súčasnej situácii veľmi komplikované, pretože kvôli legislatíve sa neustále odčerpáva veľa finančných prostriedkov a pre malé firmy je tu stále nepriaznivé podnikateľské prostredie.

* Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

– Bolo by dobré, keby u nás existovali aj rebríčky náučnej a odbornej literatúry.

* Akú knižku práve čítate?

– Najradšej čítam literatúru faktu, na dovolenke som oddychovala pri Danovi Brownovi.