Píšuci vedec a podnikateľ Štefan Kassay je predsedom dozornej rady najväčšieho producenta cukroviniek a sladkého pečiva a zároveň členom európskej akadémie vied a umení (EAVU). Svoje dvadsaťročné skúsenosti z podnikania a vedenia veľkého holdingu sa rozhodol odovzdať čitateľom v rozsiahlej pentalógii Podnik a podnikanie.

Pentalógia Podnik a podnikanie je svojím rozsahom a prípadovými štúdiami z praxe unikátna. Čo vás motivovalo na jej napísanie?

V 90. rokoch minulého storočia manažéri vo fabrikách ani nepoznali slovo „marketing“ a iné termíny, či ich reálne využiteľný obsah v riadení podniku. Veľmi skoro sa ukázalo, že prosté prebratie zaužívaných postupov a ich aplikácia v našich podmienkach neprinášali žiaduce výsledky. Podnikatelia potrebovali viac vedieť o tom, ako sa iným, domácim podnikateľom podarilo vymaniť zo zovretia návykov a spôsobov riadenia v podmienkach plánovanej ekonomiky. A tak som sa rozhodol napísať knihu Podnik a podnikanie. Opreteky sa totiž vydávali preklady renomovaných zahraničných autorov, univerzity rozširovali znalosti západného sveta, študenti ich „hltali“. Čerství absolventi prichádzali do podnikov plní elánu, vyzbrojení teóriou trhovej ekonomiky. Lenže realita bola iná a počiatočné nadšenie sa veľmi rýchlo stratilo. Uvedomenie si rozporu medzi záujmami, potrebami a možnosťami ma viedlo k vytvoreniu konceptu rozsiahlej monografie zaoberajúcej sa: 1. podnikateľským prostredím, 2. ekonomikou a financiami, 3. strategickou komunikáciou, 4. internými procesmi a napokon 5. učením a rastom. Tak vznikla idea napísať a vydať pentalógiu.

Okrem slovenskej mutácie vychádza pentalógia aj v ruštine, maďarčine, angličtine a poľštine. S akými ohlasmi sa stretla v zahraničí?

Treba ešte povedať, že sú to knihy plnofarebné, tlačené na kriedovom papieri formátu B4 v tvrdej väzbe, s množstvom tabuliek a prehľadným grafickým spracovaním. Cena jedného zväzku prekračuje sumu 100 €. Pri rokovaniach so zahraničnými vydavateľstvami dokonca ani nechceli uveriť, že takto je vytlačený celý náklad. Považovali knihy iba za ukážkové, so zámerom zvyšovať efektívnosť prezentácie. Sympatické je rozhodnutie ruského vydavateľstva Nauka nedávať pentalógiu vzhľadom na vysokú cenu na knižný trh, ale celý náklad jej ruskej verzie umiestniť do siete ruských knižníc, aby bola prístupná čo najširšiemu okruhu
čitateľov. Knihy sú dokonca aj v kremeľskej knižnici a pokiaľ viem, jeden exemplár vlastní aj prezident Ruskej federácie Vladimir Putin. Doteraz boli okrem slovenskej verzie vydané tri zväzky v anglickom jazyku a v tieto dni sú v tlači druhý zväzok poľskej a ruskej verzie. V prvej polovici budúceho roku vyjde druhý zväzok v maďarskom jazyku. Na prekladoch ďalších sa pracuje.

Pripravujete do tlače štvrtý zväzok a píšete piaty. čo bude ich obsahom?

Štvrtý zväzok má takmer 1000 strán. Jeho osnovou sú interné procesy v podniku. Ide teda o výrobu a logistiku, o racionálne prístupy k riadeniu produkčných procesov s rešpektovaním evolučných princípov a uplatňovaním moderných, v praxi verifikovaných metód riadenia. Snažím sa čitateľovi priblížiť aj prvýkrát publikovanú teóriu existenčnej kauzy. Akcentujem na nevyhnutnosť prepojenia kvality pracovného a osobného života, na nástroje, programy a opatrenia, ktoré umožnia zamestnancom zvládať popri svojej práci aj rodinné povinnosti a súkromný život. Piaty zväzok s názvom Učenie a rast je vyvrcholením podnikateľského cyklu, počnúc podnikateľským prostredím, podnikovými financiami, komunikáciou a produkčnými aktivitami k získavaniu nových skúseností učením sa. Tým sa okruh prezentovaných oblastí akoby uzatváral. Je to však nekonečný, vždy nanovo pokračujúci, nikdy nekončiaci proces na novej, vyššej kvalitatívnej úrovni.