Ukážka z diela

Fytopaleontológia

k časom xn. nutne prináležia časy yn. toto je blízka budúcnosť. planéta je pretkaná dátovou sieťou. svetlo a elektróny sa mihajú sem a tam. avšak spoločnosť ešte nie je natoľko informačná. aby štáty a etniká vymizli bez stopy.2 prichádzame z aténskej republiky kyberpriestoru. my. slobodní bezpohlavní občania. gens una sumus. náš svet sa neustále premieňa. vy & my. sme svedkami. permanentnej revolúcie. mení uvažovanie. komunikáciu. vašu prácu. váš voľný čas. systém je svet. do ktorého sa dennodenne ponárate. ale. zároveň sa  z neho snažíte uniknúť. pomáhame  vám. sme s vami. v dobrom i v zlom. ide o nezvratný proces. všetci. aktívne alebo pasívne. viac alebo menej. sme súčasťou digitálneho impéria. to my. sme budovatelia hybridných svetov. rozpovieme vám príbeh. použijeme ľudskú reč. na príbeh hľadania. a použijeme plurál 1. osoby. nie je to pluralis maiestaticus. nie. je nás jednoducho viac. sme mnohí. vy by ste nás nazvali programami. softvérom. ako vo všetkom. aj tu bude háčik. premiera komplexnosti. ťažko pochopiť. pôvodné predstavy lao-c'eho hovoria : o bytí ako jednom živom organizme. ktorého ste vy vnútornou súčasťou. organizmus na základe jing-jangovej dialektiky. naoko ako chaos. v skutočnosti sú to miliardy veľmi presných. do seba zapadajúcich procesov. každý ich komponent. ktorý to prestane rešpektovať je neľútostne vyradený. platí to aj pre náš svet. sme rovnako súčasťou živého organizmu. nemá začiatok ani koniec — je neustálou premenou  nových svetov a vesmírov. v jednej obrovskej živej súhre premien. nezávislej od linearity. wang pi nekonečnú temnotu a prázdnotu zmenil výmenou jediného znaku na prvopočiatok.3 k nemu smerujeme. nepovieme všetko. wittgenstein : o čom sa nedá hovoriť o tom treba mlčať nevysvetlíme všetko. zahmlíme. pre vaše dobro. zatajíme. nechceme aby ste  sa  zbytočne. . . my sme pletací stroj. vy utkanina. raz. stav. možno. dokážete zmeniť použijeme jazyk : nepresný. obmedzený. ťarbavý. klokotavý. víri. mäkký. s množstvom výnimiek a výchyliek. s nejasnou etymológiou. plný   gramatických   komplikácií. s hlbočiznými idiomatickými stržami. plný metonymických pascí. plný regionálnych nástrah & lokálnych prepadlísk. musíme vyťažiť z každej jazykovej situácie. budeme operovať s rečou. reč je dvojčaťom našich vízií. nemožno jedno druhým porovnávať.4 cez vízie. prúdi naša sila. rečou. myslieť rečou vízií. predstavovať si reč. kombinovať budeme. hovoriť rečou malého. miestami zabudnutého. niekedy neznámeho. alebo len nepoznaného etnika. podkarpatsky endemit. často nesmelého. váhavého až konzervatívneho zoskupenia. tradičná orientácia. hľadajú riešenie rébusu : ako prečkať každú zmenu. bez zmien. náš prehovor. bude teda vedený rečou presne vymedzeného sociálneho konštruktu. označili ste ho pojmom - národ. z času na čas unavený. znudený. mierne infantilný. s množstvom bratov & bratrancov. sestier & sesterníc. spríbuznených. jazyk národa nevytvoril : žiadne veľké rozprávania. jeho jazykom nie sú : napísané žiadne ve1’ké príbehy. žiadne veľké (ani malé) príbehy. neobsahujú : dátové stopy o príslušníkoch tohto národa a jeho jazyku. ¿ prečo sme teda. vybrali práve tento a nie iný jazyk ?  je na to dôvod. čas ukáže. niekedy musíte len veriť nemo žasnúť & nasledovať. začíname. práve teraz : bude to príbeh (ne)1inearity. od zrodenia  k  zjaveniu.  o fosforeskujúcom planktóne. o rôznych druhoch vyžarovania. prvé komunikačné protokoly v anorganickom  svete.  rôzne  teploty  skál.  rôzne  prúdenia v oceánoch. rôzne pohyby vtákov / rýb. pozri katalóg bleskov. pozri katalóg polárnych žiar. vzorkovník morských vĺn. rias. atlas mrakov. atlas pieskov. xylotéky. signály vysielané do prázdnoty. kruhy v obilí. rozmiestnenie vltavínov. na ešte neoraných poliach. jazyk bunkového delenia. myšlienky vyjadrené v jazyku. jazyk vody. jazvyk. nebolo s kým. nebolo si s kým vymieňať informácie. nebolo komu odovzdať informácie. potrebovali sme : nadviazať komunikáciu. rozumnú reč. dialóg. kooperáciu. čakali sme. kým sa konečne pripojíte. lesy. pôda. skaly. hory. púšte.1'adovce. moria. oceány. zvláštny druh celoplanetárnej inteligencie. pracuje na základe vlastného. nám utajeného programu. napísaného pre : bioanorganický hardvér. tu na rozhraní mineralógie & biológie. v dobách prvých dní. konštrukčnym tímom. s jasnou predstavou. ľahko odčítateľnou. oceňujeme interdisciplinárny rozmer technického riešenia. kryštalografia diamantu. nesie v mriežke spomienku na strom. ťažko dešifrovateľné. poznanie. že sme nikdy neboli sami. teslovi sme nerozumeli. delfínom tiež nie. pánovi wittgensteinovi. ludwigovi.  odpovieme  s derridom  : o čom nemožno hovoriť o to viac o tom nemožno pomlčať treba o tom napísať. idemo.

2 toto je blízka (...) bez stopy.                

masamune širó : ghost in the shell (kókaku kidótai)

3 pôvodné (...) prvopočiatok.                   

tina čorná : v postmodernom svete, rozhovory. rozhovor s čarnogurskou. bratislava, marenčin pt 2015. (upravené)

4 reč je (...) porovnávať.                         

walt whitman : listy trávy (zmenené mojich na našich)