Andrej Mráz

28. 11. 1904
Báčsky Petrovec (Srbsko)
—  29. 5. 1964
Bratislava
Pseudonym:
Andrej Bodroň, Dragovan, Galádik, Karol Matliar
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

Andrej MRÁZ študoval na gymnáziách v Novom Vrbase, Békešskej Čabe a v Novom Sade, kde r. 1925 zmaturoval, 1925 – 29 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1929 – 30 bol dramaturgom činohry SND v Bratislave, 1930 – 38 referentom Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1932 – 38 hlavným redaktorom Slov. pohľadov, 1938 – 64 pedagógom, od 1953 vedúcim Katedry slov. jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už ako vysokoškolák vydal prvú monografiu o S. Hurbanovi Vajanskom (1926). V množstve literárnych kritík, článkov a statí sa vyhranil ako nadgeneračný kritik a propagátor realistickej metódy v literatúre. Značnú pozornosť venoval problematike česko-slov. literárnych a kultúrnych vzťahov. Ťažisko jeho vedeckej práce spočíva v prácach literárnohistorického charakteru. Je autorom monografickej štúdie o Jozefovi Škultétym (1933), monografii o Matici slov. v r. 1863 – 1875 a o Jánovi Kalinčiakovi (1936),  monografie Literárne dielo Terézie Vansovej (1937), neskôr prác o Gustávovi Maršallovi-Petrovskom, H. Gavlovičovi, Jánovi Čajakovi, Andrejovi Truchlom-Sytnianskom, Mikulášovi Štefanovi Feriančíkovi, Jánovi Kollárovi, zasiahol aj do polemík o Rázusov román Odkaz mŕtvych (1942). V ďalších dielach skúmal vzťahy slov. a ruskej literatúry i stav slov. literatury v Juhoslávii (Dnešný stav slovanskej vzájomnosti u Slovákov, 1945; Ruské momenty v diele Jána Kollára, 1946; Rozhovory o juhoslovanských Slovákoch, 1948; L. N. Tolstoj u Slovákov, 1950; Z ruskej literatúry a jej ohlasov u Slovákov, 1955; Rozhovory o vojvodinských Slovákoch, 2004). Pripravil syntetické Dejiny slovenskej literatúry (1948) a syntézu Slovenská literatúra od sedemdesiatych rokov 19. stor. po rok 1918 (1952). Vydal knihy Spoločenské otázky v predprevratovom slovenskom románe (1950), Poprevratové dielo Martina Kukučína (1953), Medzi našimi literatúrami (1960). Posmrtne vyšli jeho spomienkové a autobiografické diela (Čím slovo žilo, 1967; Brázdami života, 1974); výbery z recenzistiky a článkov (Medzi prúdmi, 1969; Minulosť a prítomnosť slovenskej kultúry, 1987). Bol tiež zakladateľskou osobnosťou slov. dramaturgie, divadelnej histórie a teórie (Ideové základy slovenského divadla, 1938). Výber z jeho divadelnokritickej a publicistickej tvorby vyšiel až posmrtne (Pohľady na slovenskú drámu, 1975).