Ján Findra

25. 3. 1934
Málinec
—  6. 5. 2019
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1950 – 53 absolvoval gymnázium v Lučenci, 1953 – 57 študoval slovenčinu a dejepis na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. R. 1957 – 61 učil na Pedagogickej škole v Lučenci, od 1961 vysokoškolský učiteľ na Pedagogickom inštitúte a neskôr Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, kde bol od r. 1984 vedúcim Katedry slov. jazyka a literatúry, od 1989 dekanom fakulty a r. 1992 prvým rektorom novozriadenej Univerzity M. Bela. R. 1993 – 99 pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidenta Slov. republiky v Bratislave, od 2000 prof. Fakulty humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Venoval sa jazykovednému bádaniu, skúmaniu štýlu umeleckej prózy. Publikoval štúdie s literárnovednou a štylistickou problematikou v odborných periodikách a zborníkoch. Autor prác Rozbor štýlu prózy (1971), Umenie prednesu (1974), Stavba a prednes rečníckeho prejavu (1989), Jazyk, reč, človek (1998). Autor a spolutvorca učebníc gramatiky a štylistiky, Slovníka literárnovedných termínov (1979), Štylistika slovenčiny (2004), práce o dejinách Univerzity M. Bela Základné míľniky na ceste za univerzitou (2007), učebnice Javisková reč a umelecký prednes (2010).

Ján Findra získal viacero ocenení – Striebornú medailu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1995), Zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici (1997), Pamätnú listinu Nadácie Milana Rastislava Štefánika (1998), Veľkú zlatú medailu UMB v Banskej Bystrici (1999), Cenu primátora Banskej Bystrice (2002), Doctor honoris causa – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2004).