Miloš Mistrík

16. 5. 1953
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, prekladateľská činnosť, próza

Životopis autora

Miloš Mistrík študoval v rokoch 1971 – 1976 odbor divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde bol v rokoch 1977 – 1979 interným vedeckým ašpirantom. Od roku 1980 pôsobí v SAV, v rokoch 1980 – 1990 bol pracovníkom Umenovedného ústavu SAV, v rokoch 1990 – 2008 pôsobil ako riaditeľ Kabinetu divadla a filmu SAV, v súčasnosti je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. V rokoch 1979 – 1986 bol súčasne výkonným a v rokoch 1987 – 1995 hlavným redaktorom časopisu Slovenské divadlo, v rokoch 1994 – 1995 pôsobil v Slovenskej televízii (1994 – programový riaditeľ STV, 1995 – poverený prípravou satelitného vysielania STV), v rokoch 1995 – 1997 pracoval aj v Národnom divadelnom centre v Bratislave, v rokoch 1998 – 2006 bol hosťujúcim profesorom Akadémie umení v Banskej Bystrici, od roku 2000 pôsobí aj ako mimoriadny profesor Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 2004 a 2008 prednášal ako hosťujúci profesor na Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. V rokoch 2005 – 2011 bol NR SR zvolený za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, od roku 2009 je jej predsedom. V roku 1984 získal titul doktor filozofie na Vysokej škole múzických umení, v tom istom roku obhájil dizertačnú prácu Výrazové prostriedky činoherného herectva a získal titul kandidát vied o umení, v roku 1998 sa habilitoval na docenta na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v roku 2003 získal titul doktor vied o umení v Slovenskej akadémii vied, v roku 2009 bol inaugurovaný za profesora. Pôsobí vo viacerých vedeckých organizáciách, poradných a odborných orgánoch. Žije v Marianke.