Valentín Beniak photo 1

Valentín Beniak

19. 2. 1894
Chynorany
—  6. 11. 1973
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Metamorfózy litanickej formy v slovensksej lyrike 20. a 21. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 71.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 306, 311.

PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 5 – 6.

GAVURA, Ján ˜– ŠAFRANOVÁ, Lenka – KLAPÁKOVÁ, Mária: Angažovanou cestou. In: Vertigo, 2014, č. 2, s.18 – 20.

Autor neuved.: Vlaentín Beniak: Igric (Novinky Vydavateľstva SSS). In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 4. 9. 2013, č. 29 – 30, s. 15.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II (4. vydanie). Bratislava: LIC 2007.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLIACKY, O.: Valentín Beniak. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

ZAMBOR, J.: Pokus o portrét Valentína Beniaka. In: Verbum, 13, 2002, č. 1.

DRUG, Š.: Tŕnistá cesta k básnickej sláve. Bratislava: Slovenský spisovateľ 2001.

PETRÍK, Vladimír: Biografická koláž Valentína Beniaka (Štefan Drug: Tŕnistá cesta k básnickej sláve). In: Knižná revue, roč. XI, 28. 11. 2001, č. 24, s. 3.

MATEJOV, Radoslav: Nože osudu v ranách tvorby (Valentín Beniak: Poézia I, Poézia II). In: Knižná revue, roč. XI, 18. 4. 2001, č. 8, s. 3.

ŠMATLÁK, S.: Valentín Beniak – dráma života a tvorby. In: Beniak, V.: Poézia I. Bratislava: Slovenský Tatran 2000.

GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

WINCZER, P.: Súvislosti v čase a priestore. Básnická avantgarda, jej prekonávanie a dedičstvo. Bratislava: Veda 2000, s. 156 – 161.

ZAMBOR, Ján: Valentín Beniak. In: Zambor, J., ed.: Portréty slovenských spisovateľov 2. Bratislava: 2000, s. 25 – 35.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

ZAMBOR, Ján: Beniak, Valentín. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 48 – 50.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

RÉDEY, Z.: Morfológia lyrického textu v interpretácii. In: O interpretácii umeleckého textu 21. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 1999.

KOVÁČIK, Ľ.: Ľudová rozprávka v podaní Valentína Beniaka. In: Literatúra pre deti a mládež v procese I. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 1998.

NADUBINSKÝ, Michal: Básnik Valentín Beniak (Valentín Beniak, Regionálne kultúrne stredisko Topľočany 1994). In: Knižná revue, roč. V, 25. 1. 1995, č. 1, s. 5.

HAJDUKOVÁ, T., ed.: Valentín Beniak. Personálna bibliografia. Prešov: Okresná knižnica 1995.

KOPÁL, J.: Žánrový variant poetickej rozprávky. In: Romboid, 30, 1995, č. 5.

RÉDEY, Z.: Zoltán Rédey číta Valentína Beniaka. In: Romboid, 30, 1995, č. 3.

BÁTOROVÁ, M.: Vigílie Valentína Beniaka. In: Romboid, 29, 1994, č. 6.

CABADAJ, P.: K igricovej storočnici. In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 7.

DRUG, Š.: My dvaja musíme byť najlepší básnici na Slovensku. In: Romboid, 29, 1994, č. 4.

DRUG, Š.: Myšlienku treba obliecť do dôstojného rúcha. In: Slovenská literatúra, 41, 1994, č. 3.

SEDLÁK, Ján: Z pamätí (I.). S Valentínom Beniakom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 4, s. 119 – 120.

FERKO, M.: Storočnica posledného igrica. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 2.

GACEK, M.: Vigília pri Dunaji. In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 14.

HAMADA, M.: Básnik s dušou stvorenou k vzbure. In: Romboid, 29, 1994, č. 5.

KOVÁČ, M.: Básnik Valentín Beniak – dramatik. In: Javisko, 26, 1994, č. 9.

KOVALČÍK, V.: Z dokumentárnych postrehov. In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 8.

KRAUS, C.: Ja prejsť mám ešte nocou čiernou slovenským cintorínom... In: Tvorba T, 4 (13), 1994, č. 2.

KRAUS, C.: Objavovanie strateného básnika. In: Beniak, V.: Stratenko. Bratislava: Mladé letá 1994.

KRAUSOVÁ, N.: Jak zrno pršia roky z kláska. In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 8.

KRAUSOVÁ, N.: Pri čítaní poézie môjho otca... In: Knižná revue, 4 1994, č. 7.

PETRÍK, V.: Valentín Beniak v denníkoch Mikuláša Gaceka. In: Romboid, 29, 1994, č. 7.

ROSENBAUM, K.: Nevyhasnutá čiara Beniakovej poézie (Valentín Beniak: Abrahámske rondely... a iné básne). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 28.

ŠKOTKA, M., ed.: Valentín Beniak. Zborník štúdií k storočnici narodenia básnika. Topoľčany: Regionálne kultúrne stredisko 1994.

ŠMATLÁK, S.: Prolegomena k Žofii a Popolcu. In: Slovenská literatúra, 41, 1994, č. 3.

ŠMATLÁK, S.: Valentín Beniak. In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 8.

ŠTEVČEK, P.: Beniakova mravná a poetická sebaobnova (Valentín Beniak: Stratenko). In: Bibiana, 2, 1994, č. 3.

ŠTRAUS, F.: Nad veršom Žofie a Popolca. In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 9.

TAZBERÍK, J.: Valentín Beniak: Abrahámske rondely... a iné básne. In: Knižná revue, 4, 1994, č. 18.

VAŠKO, I.: Na storočnicu Valentína Beniaka. In: Verbum, 5, 1994, č. 2.

VÁLEK, I.: Valentín Beniak. In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 22.

ZAMBOR, J.: K poetike Beniakovej poézie. In: Romboid, 29, 1994, č. 4.

KOVALČÍK, V.: Aktualizácia (Valentín Beniak: Svätográlske legendy). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 23.

KÚTNIK-ŠMÁLOV, J.: Kľúč k Beniakovým básnickým skladbám. In: Dotyky, 5, 1993, č. 4.

HAMADA, M.: Politici môžu byť odstavení, ale básnici nie. In: Tvorba T, 2 (11), 1992, č. 1.

KRAUSOVÁ, N.: Básnik s pečaťou na ústach. In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 17.

PAŠTEKA, J.: S básnikom v družine kráľa Artuša. In: Beniak, V.: Svätográlske legendy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha 1992.

HAMADA, M.: Básnik s dušou stvorenou k vzbure. In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 22.

MOJÍK, I.: Valentín Beniak. Z básnickej pozostalosti. In: Romboid, 25, 1990, č. 11.

KOPÁL, J.: Vekovosť a vekovo-recepčné dispozície textu pre príjemcu. In: O interpretácii umeleckého textu 8. Nitra: Pedagogická fakulta 1986.

PETERAJ, K.: Valentín Beniak: Plačúci Amor. In: Nové knihy, 1983, č. 15.

BAGIN, A.: Literatúra v premenách času. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1978, s. 33 – 40.

TURČÁNY, V.: Rým v slovenskej poézii. Bratislava: Veda 1975, s. 220 – 225.

GREGOREC, J.: Básnický svet Valentína Beniaka. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1970.

ŠABÍK, V.: Báseň ako odpoveď démonom života. In: Romboid, 4, 1969, č. 1.

HAMADA, M.: Dve reťaze poézie Valentína Beniaka. In: Beniak, V.: Reťaz. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1966, s. 313 – 330.

HAMADA, M.: V hľadaní významu a tvaru. Bratislava: Smena 1966, s. 295 – 311.

ŠMÁLOV, J. K.: Kľúč k Beniakovým básnickým skladbám. In: Kultúra, 15, 1943, č. 3.

ŠMÁLOV, J. K.: Valentín Beniak: Štyri legendy sv. Grála. In: Kultúra, 13, 1941, č. 7 – 8.

ŠMÁLOV, J. K.: Valentín Beniak: Žofia. In: Kultúra, 13, 1941, č. 3.