V roku 2012 udelil výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy nasledovné ceny za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011 v kategóriách:

Spoločenské vedy:

PhDr. Marián hronský, Drsc., in memoriam
Trianon. Vznik hraníc Slovenska a  problémy jeho bezpečnosti (1918 – 1920), Veda

Slovníková a encyklopedická literatúra:

cenu neudelil

Biologické a lekárske vedy:

Ing. Milan Barna, PhD., RNDr. Ján Kulfan, CSc., prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. a kolektív
Buk a bukové ekosystémy Slovenska, Veda

Prírodné a technické vedy:

doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. a  prof. Dr. Hans Pretzsch, Dr. h. c.
Analýza a modelovanie lesných ekosystémov, Technická univerzita Zvolen


Prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2011

Spoločenské vedy:

prof. PhDr. V. Štefko, CSc. a kol.
Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, Divadelný ústav

PhDr. M. Vároš
Osudy umeleckých diel a ich tvorcov, Matica slovenská

doc. PhDr. V. Vondrášek, CSc. a  doc. PhDr. J. Pešek, DrSc.
Slovenský poválečný exil a jeho aktivity, 1945 – 1970. Mýty a realita, Veda

doc. Dr. Ing. M. W. Tiruneh, PhD., Ing. M. Labaj, PhD. a Ing. D. Dujava
Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: Ako naplniť teóriu číslami, IRIS

prof. RNDr. D. Hovorka, DrSc., Ing. K. Komárek, PhD. a prof. RnDr. J. Chrapan, Drsc.
Ako písať a komunikovať, Osveta

Mgr. T. Horváth, PhD.
Tajomstvo a vražda, Veda

prof. PhDr. V. Šabík, DrSc.
Homo Aestheticus, PROCOM

prof. PhDr. V. Leško, CSc.
Philosophy of the History of Philosophy, UPJŠ

Slovníková a encyklopedická literatúra:

Ľ. Longauer
Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Modernosť tradície, Vyd. Slovart

doc. RnDr. D. Šubová, CSc., Mgr. l. Ambróz a kol.
Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

doc. PhDr. P. Valček, PhD.
Slovník teórie médií A­Ž, Literárne informačné centrum

doc. Dr. Ing. Arch. H. Moravčíková a kol.
Bratislava: Atlas sídlisk, Vyd. Slovart

Dr. h. c. prof. Ing. R. Sivák, PhD. a kol.
Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint

Biologické a lekárske vedy:

prof. MUDr. Ľ. ševčíková, PhD. a kol.
Hygiene – Environmental Medicine, UK

Prírodné a technické vedy:

prof. RNDr. M. Fečkan, Drsc.
Bifurcation and Chaos in Discontinuous and Continuous Systems, Springer

doc. RNDr. F. Rublik, CSc.
Neparametrické metódy, Veda

doc. RNDr. P. Valko, csc.
Supravodivosť, Kniha Zlín

doc. Dr. Ing. arch. H. Moravčíková a Mgr. V. Dlháňová
Divadelná architektúra na Slovensku, Divadelný ústav

doc. Ing. P. Rapta, Drsc. a  doc. Ing. V. Lukeš, PhD.
Organické materiály pre elektroniku, optoelek­troniku a senzoriku, STU Bratislava

prof. Ing. V. Molnár, Drsc.
Počítačová dynamika tekutín, STU Bratislava