Autorkou knihy Kultúra v  dejinách. Dejiny v kultúre (Veda 2012) je pracovníčka Historického ústavu SAV Vlasta Jaksicsová. Metódu, ktorou je práca s podtitulom Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia napísaná, nechtiac charakterizuje jedna z jej poznámok pod čiarou: „Keďže som presvedčená, že interpretácia kultúrno-literárneho fenoménu z pera historika je predsa len inferiórna či sekundárna, v predchádzajúcom i nasledujúcom texte kapitoly sa odvolávam, či skôr stotožňujem s názormi tých literárnych autorít (M. Hamada, S. Šmatlák, J. Felix, A. Marenčin), z ktorých prác (o. i.) som vychádzala pri písaní tejto problematiky.“ Uvedenú (neúmyselnú) reflexiu prístupu k spracovaniu problematiky by sme mohli vyvážiť slovami o tom, ako autorka vo svojich komentároch dbala na rovnováhu pri nazeraní na aspekty kultúrnopolitického kontextu ňou sledovaného obdobia a pod., ale to za nás už určite urobili alebo ešte len urobia mnohí. A preto sa obmedzme na jedno, ale o to úprimnejšie konštatovanie: pojednanie Vlasty Jaksicsovej je pre odborníka v oblasti literárnej historiografie len prerozprávaním toho, čo už pozná z výskumov ostatných dvoch desaťročí. Komentárov, rozširujúcich obzory historika slovenských dejín, je v práci relatívne málo. To podstatné, čo chcela autorka znalcovi literárnej histórie svojou knihou povedať, mu povedala už 28-stranovou štúdiou v Historickom časopise č. 2/2009. Kniha je len jej kvantitatívnym rozšírením.

Čitateľom monografie by preto nemal byť nikto z okruhu literárnych historikov. Jaksicsovej práca je určená pre každého, kto má v hlave aspoň stredoškolské poznatky z našich literárnych dejín. Môže slúžiť ako vynikajúci ekvivalent obsiahlych pojednaní o dejinách literatúry predmetného obdobia, navyše doplnený o historický kontext. Monografia je napísaná ako príbeh plný dramatického napätia. Naivný čitateľ má až strach o jeho protagonistov. O tých, ktorí slúžiac múze podľahli zvodom služby politike. A to v čase, v ktorom sa opäť raz triedili charaktery. Literárny historik si môže prečítať radšej čosi (aj) od tých, ktorých mená sú uvedené v citovanej poznámke pod čiarou. Dozvie sa viac.