Témou literárneho stretnutia v bratislavskom kníhkupectve
Panta Rhei na Poštovej 10. februára bolo spolužitie Slovákov
s Rómami. Touto problematikou sa zaoberá Jozef Hajko vo
svojom treťom titule Hoď do mňa kameňom z Vydavateľstva
Slovart. Citlivým spoločenským témam sa venoval už v pre-
došlých publikáciách Nezrelá republika (SNP a Slovenský
štát) a Odsúdení na dohodu (spolužitie Slovákov a Maďarov).
V aktuálnej knihe sumarizuje dejiny Rómov a ich život na území Slovenska
od Uhorska až po súčasnosť a charakterizuje politiky jednotlivých režimov
vo vzťahu k tejto menšine.