Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby

J U R I N O V A   J E S E Ň

   Na súťaži sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli dosiaľ knižne publikované, sú duchovne zamerané a napísané v slovenskom jazyku. Každý autor môže do súťaže zaslať najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v maximálnom rozsahu 20 strojom písaných strán A4 v troch kópiách so sprievodným listom, ktorý musí obsahovať meno a priezvisko súťažiaceho, kontaktné údaje (adresu, číslo tel. príp. mobil alebo e-mail) a vek autora. Ak súťažiaci zasiela viac súťažných prác, uvedie ich súpis na sprievodnom liste, a pri názve každej súťažnej práce uvedie svoje meno a priezvisko.

   Súťaží sa v dvoch kategóriách: o Hlavnú cenu Pavla Hrtusa Jurinu za najlepšiu duchovnú poéziu - udeľuje ju starosta obce Klokočov, o Hlavnú cenu Pavla Hrtusa Jurinu za najlepšiu duchovnú prózu - udeľuje ju starosta obce Klokočov a o ďalšie ceny.

   Súťažné práce zasielajte na adresu:  Kysucká knižnica v Čadci, ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca

   Obálku označte JURINOVA JESEŇ, práce môžete zaslať aj elektronicky: kysucka@kniznica-cadca.sk. Uzávierka súťaže je 30. septembra 2006.