Literárna súťaž o pôvodnú poviedku pre deti

Detský časopis Fifík v spolupráci s Protidrogovým fondom, detským charitatívnym Združením Korytnačky a časopisom Quark vypisuje súťaž o pôvodnú slovenskú poviedku určenú pre deti  základných škôl.

Cieľom súťaže je literárne spracovanie hľadania životných hodnôt, pozitívnych prístupov k riešeniu pálčivých problémov mladých ľudí.  Projekt predpokladá zapojenie najširšej čitateľskej verejnosti s účasťou detskej i odbornej poroty.

Hlavnou cenou súťaže je Cena dieťaťa, o ktorej  rozhodnú kolektívy detí z 5 základných škôl z celého Slovenska. Vybraná poviedka bude honorovaná sumou 7000,- Sk.

Ďalšie ceny a čestné uznania každá v hodnote 1500,- Sk (udelia spoluorganizátori):

Cena  Protidrogového fondu, Cena Krajských školských metodikov slovenského jazyka, Cena charitatívneho detského Združenie Korytnačky, Cena Vydavateľstva Perfekt, Cena Detskej poroty,  Bienále ilustrácií Bratislava

Cena Populárno-náučného časopisu Quark, Cena detského mesačníka Fifík

Vybrané tematické okruhy: Integrácia handicapovaných detí do zdravej populácie, Problematika rómskych detí,   Keď sa deti hrajú – (problematika voľného času), Keď rodičia nemajú čas – (výchova k samostatnosti), Humoristická poviedka, Píšeme po múroch (problematika sprejerov),   Dni a noci v strachu (problém šikanovania), Problém neúplných rodín (vyrastáme bez otca, )Lepšie to už nebude (výsledky v škole), My na značkové veci nemáme (postoje k hodnotám)

Súťaž vzhľadom k adresátovi predpokladá pozitívne východiská, humánne posolstvo určené deťom, ich rodičom a pedagógom, nepoužívanie vulgárnych výrazov, zvlášť bude oceňovaný  humorný prístup k literárnemu uchopeniu vážnych tém, možnosť aplikácie pre život.

Do súťaže prijímame poviedky s rozsahom do 8  rukopisných  strán (30 riadkov po 60 úderoch. Práce posielajte na adresu: Mesačník Fifík, Karpatská 7, 811 05 Bratislava do 10.8.2005 v troch exemplároch a na diskete v programe WORD. Súťaž je neanonymná, k poviedkam priložte meno a kontaktné údaje autora.

Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia.

Súťaž vyhodnotí odborná porota a  výsledky  vyhlási do 30. 9. 2005.

Vybrané poviedky budú publikované knižne do konca roku 2005 v edícii Fifíkova knižnica. Ďalšie poviedky uverejní periodická tlač – mesačník Fifík a časopis Quark . Každá poviedka uverejnená v časopise bude honorovaná sumou 1000,- Sk.