Nové stretnutie s Lacom Novomeským v Prahe

V rámci podujatí Mesiaca česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti sa 20. októbra 2004 v Slovenskom inštitúte v Prahe konal odborný seminár a umelecký program k storočnici slovenského básnika Laca Novomeského.

Seminár otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu Ľubica Krénová a úvodné slovo predniesol riaditeľ Literárneho informačného centra, literárny kritik Alexander Halvoník, ktorý uviedol, že nie náhodou sa seminár koná v Prahe, lebo práve toto magické mesto sa od roku 1929 stalo na desať rokov “domovom slovenského chlapca, ktorého pieseň síce nezmenila svet, ale tu písal svoje najbytostnejšie básne, aby napokon musel napísať aj svoje slávne Nelúčenie. A tu sa naplnila paradoxná symbolika jeho života, keď si päť rokov odsedel vo väzniciach, okrem iných i v pražskom Pankráci, aby napokon ďalších sedem rokov prežil v Památníku národního písemníctví”.

A práve rokom prežitým v Památníku venovali na seminári svoje vystúpenia českí literárni kritici PhDr. Zdeněk Eis, CSc. a Prof. PhDr. Zdeněk Kirschner. Bol to práve Z. Kirschner, dnes prorektor AMU v Prahe, v ktorého oddelení začal L. Novomeský po prepustení z väzenia pracovať. “ Mohol tam fyzicky byť, ale nesmel existovať ako básnik”, povedal vo svojej spomienke Kirschner. Z. Eis sa tiež zoznámil s Novomeským v Památníku. Na jeho otázku, či písal básne aj počas väzenia, Novomeský povedal, že tam napísal okolo 4000 veršov, ale keďže tam bola núdza o papieriky na balenie cigariet, so spoluväzňami väčšinu z tých veršov vyfajčili. Na seminári odzneli aj literárnovedne a literárnokriticky zamerané referáty: Doc. PhDr. Martin Kučera, CSc.: Ladislav Novomeský: Dialektika poesie a života (Pokus o hermeneutickou interpretaci pozdní tvorby), Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.: Poézia ako ústretové slovo (O poetike Novomeského Nedele a Romboidu, o zbierke Stamodtiaľ a iné a o cykle Dom, kde žijem), Doc. PhDr. Mária Bátorová, CSc.: Stratený refrén našej rozrušenej drámy (Poézia Laca Novomeského v rokoch druhej svetovej vojny), PhDr. Peter Valček, PhD.: Novomeského Nelúčenie (Občianska vízia a básnické gesto). Záverečným príspevkom seminára bola písomná spomienka básnika Milana Rúfusa Pamätník z Památníka, ktorá je zaujímavou a citlivou spomienkou na stretnutie vtedajšieho vysokoškolského pedagóga a jeho študentov s L. Novomeským v čase, keď tu pracoval. Súčasťou seminára bola aj diskusia k

jednotlivým referátom. Všetky príspevky vyjdú aj v zborníku. Na odborný seminár nadviazal popoludní umelecký program pod názvom Laco Novomeský – básnik tichej avantgardy v intepretácii slovenských a českých hercov M. Kráľovičovej, R. Stankeho, R. Pomajba, J. Štepánkovej, J. Langmajera a klavírneho sprievodu T. Nemca zazneli Novomeského verše (české preklady boli od M. Kučeru). Obe podujatia sprevádzal aj výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice - Slovenského národného literárneho múzea v Martine, ktoré k storočnici básnika pod názvom Ladislav Novomeský v osnove slovenského života 1904-1976-2004 kurátorsky pripravil J. Beňovský. Táto výstava bude v SI inštalovaná do 12. 12. 2004.

Anton Baláž