K
ongres usporiadal pri príležitosti 80. vý-
ročia pamätného trenčianskoteplického
kongresu z roku 1936 Spolok slovenských spi-
sovateľov v spolupráci so Slovenským centrom
PEN, Klubom nezávislých spisovateľov, Klubom
literatúry faktu, Literárnym fondom, Sloven-
skou spoločnosťou prekladateľov umeleckej
literatúry, Maticou slovenskou, Svetovým
združením Slovákov žijúcich v zahraničí,
Úniou slovenských spisovateľov, umelcov
a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia
Slovenska, Združením vydavateľov a kníhkup-
cov, v súčinnosti s Mestom Trenčianske Tepli-
ce, s podporou Trenčianskeho samosprávneho
kraja, pod značkou SK PRES a pod záštitou
premiéra Slovenskej republiky. Hlavným part-
nerom bol Fond na podporu umenia.
Vyše 160 účastníkov sa prihlásilo k odkazu
pamätného trenčianskoteplického kongresu
z roku 1936 a prijalo Spoločný prejav, korešpon-
dujúci aj s obsahovým zameraním slovenského
predsedníctva Rady Európskej únie (SK PRES).
Kongres prijal aj Programové návrhy a po-
žiadavky, ktoré sa týkajú našich, domácich
problémov (uverejnené na webovej stránke
SSS). Kongres venoval pozornosť aj téme Ná-
rodné literatúry a spisovatelia v európskom
kontexte – okrúhly stôl k tejto problematike
viedla profesorka Mária Bátorová a Milan
Richter s príspevkami takých osobností ako
sú Knut Ødegård z Nórska, profesor Ludwig
Richter z Nemecka, Dragan Stanić – Ivan Negri-
šourać zo Srbska, profesor Ivo Pospíšil z Českej
republiky a iní.
Vyše tridsať zahraničných hostí kongresu
prijal aj predseda Národnej rady Andrej Danko.
Účastníkov kongresu pozdravil minister kul-
túry Marek Maďarič osobitným listom a štát-
ny tajomník Ivan Sečík priamym príhovorom.
Pozdravy zaslali i minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a ďal-
šie osobnosti. Cenný videopozdrav poslala no-
siteľka Nobelovej ceny Svetlana Alexijevičová.
Spolok slovenských spisovateľov plánuje vydať
príspevky a materiály kongresu v zborníku,
ktorý by mal vyjsť na budúci rok.

Miroslav Bielik,
predseda Spolku slovenských spisovateľov