Dňa 17. 8. 2011 predstavili frekventantom tohoročného, už v poradí 47. letného kurzu slovenčiny Studia academica slovaca poslanie, prácu a aktivity Literárneho informačného centra vedúca oddelenia riadenia projektov Miroslava Vallová a Daniela Humajová. Na príprave a realizácii niektorých zahraničných podujatí LIC spolupracuje s viacerými partnermi, okrem iných, samozrejme, aj so slovenskými inštitútmi v zahraničí a s katedrami slovenského jazyka a literatúry v rôznych krajinách Európy. S viacerými lektormi sa po vstupnej prednáške M. Vallovej rozprúdila živá debata o ich možnostiach a do popredia vystúpila najmä naliehavá potreba hľadať spoločne nových zahraničných vydavateľov, ktorí by mali záujem zaradiť do svojich vydavateľských plánov aj diela slovenských autoriek a autorov. Dôležitá je aj výchova kvalitných prekladateľov. Debata sa rozšírila aj do všeobecnejšej roviny, prítomní polemizovali o tom, čo je to vlastne literatúra a ako je to dnes napríklad s takzvanými oddychovými žánrami. Riaditeľka SASu p. docentka Jana Pekarovičová vyzdvihla v diskusii aj špecifiká, náročnosť a význam lektorskej práce. Záujemcovia o knihy vydávané LIC mali možnosť si ich zakúpiť priamo na SASe.

(dh)

SAS 2011