V bratislavskom Artfore predstavil autor Matej Cíbik knihu Liberáli a tí druhí (AKAmedia), ktorá je podľa neho „filozofickou obhajobou liberálnej spoločnosti“. Kniha vychádza z Cíbikovej dizertačnej práce a jeho vlastnej úvahy o tom, čo znamená byť liberálom a aké sú liberálne hodnoty. Ako odznelo neskôr v rozhovore s Martinom Dubécim, za formatívnu skúsenosť Cíbik považuje štúdium v Prahe nielen na univerzite, ale aj v putikách, pri debatách so spolužiakom Marekom Leškom (synom politického komentátora Mariána Leška).

Podľa autora publikácie vychádza akákoľvek diskusia zo spoločného základu, ktorým je v tomto prípade uznanie platnosti liberálno-demokratického zriadenia – a potom sa už môžeme baviť o liberalizme v užšom zmysle slova, teda o univerzalite ľudských práv, feminizme, zrovnoprávnení sexuálnych menšín a podobne. Cíbik sa pozerá na budúcnosť liberálnej demokracie optimisticky, a to aj napriek Orbánovi, Kaczyńskému a Trumpovi. Autor knižky Liberáli a tí druhí má dokonca pocit, že vzhľadom na disproporčne veľký počet konzervatívcov v našom parlamente môže byť autenticky liberálna strana úspešná aj na Slovensku.
 
Matúš Mikšík