Otvorené okná

Konferencia k 100. výročiu narodenia básnika Laca Novomeského sa uskutoční 28.septembra 2004 (v utorok) o 9.00 hod. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v reprezentačnej miestnosti na Gondovej 2, 2. poschodie, č. 236.

  

Program:

 • Ján Zambor: Poézia ako ústretové slovo (O poetike Novomeského Nedele a Romboidu, o zbierke Stamodtiaľ a iné a o cykle Dom, kde žijem)
 • Alejandro Hermida (Španielsko): Novomeského Hamlet
 • Štefan Drug: Novomeský a Smrek
 • Pavol Winczer: Mýtus a sakrálnosť v Novomeského Vile Tereze
 • John Minahane (Írsko): Novomeský a minulosť: Do mesta 30 min.
 • Andrea Bokníková: Marginálie k prítomnosti Laca Novomeského v slovenskej poézii 60. rokov
 • Anna Valcerová: Syntéza tradičného a avantgardného v poézii Laca Novomeského
 • Ján Gavura: Hodnoty premenlivé a nemenné
 • Ján Sabol: Vzťah výrazu a významu v poézii Laca Novomeského
 • Mária Kusá: K niektorým problémom prekladov Laca Novomeského
 • Timotej Kubiš: Novomeský a Pasternak
 • Vladimír Štefko: Novomeský a divadlo
 • Ivan Kamenec: Ladislav Novomeský: História v politike, politika v histórii
 • Vladimír Bakoš: Dilema kultúrnej orientácie: Východ – Západ očami Novomeského

Poznámka: Od 12.00 do 12.30 hod. a pred záverom konferencie diskusia.

Od 12.30 do 13.45 obedňajšia prestávka.

  

Organizátori:

Klub nezávislých spisovateľov, člen AOSS a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou literárnovednou spoločnosťou pri SAV a Literárnym informačným centrom v Bratislave.

(LO)