Pilotná diskusia v rám­
ci nového projektu LQ
– literárny kvocient, za­
meraného na serióznu
debatu o súčasnej slo­
venskej literatúre, sa
uskutočnila 30. mája
v bratislavskom Café Berlinka SNG. Hosťami
boli literárni vedci Peter Zajac, Radoslav Passia
a Gabriela Magová a z pozície diskutujúcej mode­
rátorky večer viedla literárna vedkyňa a kritička
Marta Součková. Predmetnými textami prvého
stretnutia boli Nevďačná cudzinka Ireny Brežnej
a Reflux Zusky Kepplovej.
  Peter Zajac uviedol, že kniha Ireny Brežnej je prí­
behom ukotvovania a naopak text Zusky Kepplovej
charakterizuje neukotvenosť, neskôr k Nevďačnej
cudzinke dodal, že aj keď kniha vyšla v Aspekte,
čítanie striktne podľa genderového kľúča by text
istým spôsobom redukovalo, preto ocenil, že pró­
za funguje aj autonómne. S tým ostatne súhlasili
všetci diskutujúci. Refluxu (KK Bagala) sa dostalo
celkovo viac kritiky. Radoslav Passia poznamenal,
že pri príliš veľkom počte prvkov, ako to je v tejto
knihe, je na mieste otázka ich funkčnosti, textu
vyčítal aj to, že Kepplová sa čoraz viac vzďaľuje be­
letrii a približuje sa k publicistike. Spojitosť medzi
autorkami komentoval Zajac tým, že u oboch fun­
guje akýsi prozaický étos, teda Kepplová i Brežná
prejavujú empatiu voči svetu.
  Predmetom druhého stretnutia 27. júna boli
básnická zbierka Caput Mortuum  Michala Habaja
a román Tantalópolis (obe Drewo a srd / OZ Vlna)
Petra Macsovszkého, pod moderátorskou taktov­
kou Marty Součkovej o nich diskutovali Radoslav
Passia, Jaroslav Šrank a Ján Gavura.