POVIEDKA 2005

Súťaž je verejná, anonymná. Zúčastniť sa na nej môže autor s poviedkou napísanou v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne 15 strán. Nepodpísaný príspevok sa zasiela v 3 kópiách. Autor svoje meno, adresu a telefónne číslo napíše na tlačivo prihlášky a priloží v zalepenej obálke k súťažnému príspevku. Prihlášku si možno vytlačiť z internetovej stránky www.poviedka.sk alebo o ňu požiadať telefonicky na čísle 0903-882-000. Uzávierka prijímania príspevkov 1. februára 2005.