Pribinove kríže trom umelcom

Prezident republiky už tradične udeľuje 1. januára štátne vyznamenania významným osobnostiam slovenského kultúrneho, vedeckého a spoločenského života. Medzi dvadsiatkou vyznamenaných boli tento rok aj traja umelci – Milan Lasica, Marián Labuda a Anton Habovštiak (posledný in memoriam).

Prezident Ivan Gašparovič na návrh vlády SR udelil Pribinov kríž I. triedy hercovi Mariánovi Labudovi a hercovi, dramatikovi, textárovi a režisérovi Milanovi Lasicovi. Z vlastného rozhodnutia udelil štátne vyznamenanie nedávno zosnulému spisovateľovi a jazykovedcovi Antonovi Habovštiakovi. Kým M. Labuda je populárny divadelný a filmový herec, M. Lasica je spolu s J. Satinským spoluzakladateľom legendárneho Divadla na korze (a jeho pokračovania v Štúdiu S). Jeho dramatické texty povýšili slovný humor na rovnocennú súčasť národnej kultúry a zaistili im širokú divácku obľubu.

Literárne a jazykovedné dielo A. Habovštiaka vznikalo mimo výraznejšej pozornosti širšieho publika, hoci najmä v oblasti jazykovedy ide o výrazný príspevok do problematiky dialektológie, lexikológie a lexikografie. Po odborných monografiách venovaných oravskému nárečiu a slovensko-slovanským lexikálnym vzťahom sa podieľal ako spoluautor na tvorbe monumentálneho Atlasu slovenského jazyka (1968 - 1984), ako aj Slovníka slovenských nárečí (1980). S oravským prostredím je spätá aj jeho literárna tvorba, početné zbierky rozprávok a povestí (Najkrajšie oravské povesti, Jánošíkova studnička, Snehobiela košeľa, Povesti o Oravskom zámku a iné), ktoré v rokoch žičlivých pre slovenskú detskú literatúru vychádzali vo vydavateľstve Mladé letá vo vysokých nákladoch, ilustrované poprednými slovenskými výtvarníkmi a patrili k obľúbenému čítaniu. Práve oravské prostredie, jeho rodná obec Krivá, podnietili Habovštiaka zhromažďovať životopisné údaje a životné osudy spolurodáčky, rehoľnej sestry Zdenky Schellingovej - jej krutému životnému údelu venoval svoje najznámejšie dielo Za mrakmi je moje milované Slnko (1996 a početné ďalšie vydania). Jeho nezištné a obetavé úsilie pri pátraní po udalostiach a ľuďoch, ktorí sa sestrou Zdenkou poznali v rokoch jej krutého prenasledovania Štátnou bezpečnosťou za pomoc týraným a väzneným kňazom a vydali o tom autentické (a otrasné svedectvo), nemalou mierou prispelo k tomu, že pápež Ján Pavol II. vyhlásil rehoľnú sestru Zdenku Schellingovú za blahorečenú.

Udelením Pribinovho kríža I. triedy in memoriam prezident republiky oprávnene ocenil životné, odborné a literárne dielo Antona Habovštiaka.