Len pár dní dozadu, pri odovzdávaní ceny za Debut roka v rám-
ci 25. ročníka ankety Knižnej revue Kniha roka 2015, som
si uvedomil, aké priliehavé je to, aby debutujúci šéfredaktor
odovzdával ceny debutujúcim autorom – 25. ročník ankety bol
teda nielen jubilejný, ale rovnako aj „debutantský“.
  Navyše ja osobne som do redakcie KR nastúpil len niekoľko
ďalších dní predtým – 2. mája. S istou dávkou uvoľnenosti by
sa dalo povedať, že, ak práve držíš – milý čitateľ – v rukách
Knižnú revue číslo 5/2016 a čítaš túto moju šéfredaktorskú
prvotinu, bol môj debut viac-menej úspešný. Ešte v tom istom
nadýchnutí však treba dodať, že to, čo v redakcii nazývame
„nový koncept KR“ (teda vízia, na základe ktorej ma v kon-
kurze Literárne informačné centrum vybralo ako vhodného
kandidáta na post šéfredaktora časopisu), bude vo väčšej
miere viditeľné až v nasledujúcom, júnovom čísle.
  V redakcii padol návrh, aby sme na obálku týchto v istom
zmysle „prechodných“ čísel, dali nálepku s upozornením:
POZOR! NA ČASOPISE SA PRACUJE, zrejme si však nakoniec
vystačíme aj s týmto mojím stĺpčekom – ostatne, samotné
zmeny budú viditeľné v rámci ich postupnej implementácie
a na tomto mieste ich zrejme zatiaľ netreba príliš konkreti-
zovať ani obšírne o nich teoretizovať, predsa len však bude
korektné, aby som predstavil aspoň základnú myšlienku tohto
môjho „nového konceptu“.
  Teda Knižná revue pod mojím vedením by mala byť azda
o čosi viac hodnotová a aj názorová – čo sa však pod týmito
dvoma kategóriami so širokým vymedzením naozaj ukrýva?
  Ak hovorím o hodnotovosti, v prvom rade ide o to, že by som
chcel v časopise poskytnúť väčší priestor pre „klasiku“, pričom
zámerne nechcem použiť termín „povinné čítanie“ (a práve som
ho použil), keďže mnohé diela z „najvyšších“ políc slovenskej
a svetovej literatúry by nemali odpočívať pod hrubou vrstvou
prachu, keďže sú stále vo svojej podstate aktuálne, a tým pá-
dom aj súčasnému čitateľovi majú čo ponúknuť. A vzhľadom
na to, že Knižná revue je mesačník (áno, aj to je vlastne oproti
staršiemu formátu zmena) o nových knihách, poskytneme
rozšírený priestor aj týmto – s poznámkou, že ich budeme viac
selektovať, aby sme pred kvalitou neuprednostňovali kvantitu.
  Názorovosť sa vo svete literatúry v prvom rade odráža
v recenzistike, čo som vlastne aj naznačil v predchádzajú-
com odseku – recenzné strany posilníme a samotné názory
prispievateľov budú tým pádom môcť byť rozsiahlejšie, a teda
komplexnejšie, prienikové a viac hodnotiace. V oblasti názo-
rovosti je dôležité ešte spomenúť to, že viac priestoru by mala
dostať publicistika a menšími zmenami prejde tým pádom aj
reflexia aktuálnych podujatí.
  Nová vláda si zvykne na prvé hodnotenie úspechov a ne-
úspechov pýtať sto dní, u nás to vychádza zhruba na tri čísla
a pevne veríme, že vďaka našej práci a vašim podnetom sa
tento nový koncept osvedčí a Knižná revue bude aj naďalej
príťažlivým a čitateľsky obľúbeným časopisom.