V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa v stredu 7. septembra
uskutočnila prezentácia projektov 100 slovanských románov a SLAWA
pri príležitosti vydania knihy Antona Baláža Tábor padlých žien v an-
glickom jazyku (The Camp of Fallen Women). Projekty priblížila riaditeľka
LIC Miroslava Vallová a Andreja Rihter zo Slovinska, ktorá stála pri ich
kreovaní. Anglickú verziu Balážovho románu komentoval jej prekladateľ
Johnatan Gresty.
 Andreja Rihter vysvetlila, že za zrodom projektov 100 slovanských romá-
nov (utužovanie vzťahov medzi slovanskými literatúrami a národmi celkovo)
a SLAWA (preklady diel slovanského pôvodu do „veľkých“ jazykov – angličtina,
nemčina, francúzština, taliančina, španielčina a portugalčina) stojí myšlienka
rešpektu medzi slovanskými krajinami, ich vzájomné spoznávanie sa, zapĺňanie
medzier a budovanie mostov medzi nimi, smerom von ide o snahu predstaviť
literatúru, vznikajúcu
po páde Berlínskeho
múru, ktorá reprezen-
tuje 300 miliónov Slo-
vanov v európskom
priestore. Miroslava
Vallová taktiež vy-
zdvihla potrebu koo-
perácie „malých“ lite-
ratúr, aby sa takýmto
spôsobom dosiahol
synergický efekt.
 Autor románu Anton Baláž priblížil vznik anglického variantu vlastného
textu – čudoval sa, že Johnatan Gresty s ním v procese prekladania vôbec
nekomunikoval, na rozdiel napríklad od prekladateľa do češtiny Emila
Charousa. Johnatan Gresty vzápätí vysvetlil, že sporné pasáže konzultoval
so svojou svokrou, no nakoniec musel skonštatovať, že niektoré výrazy,
napríklad „údernícky šijeme, radostne si žijeme“ alebo „chodiť na lampáreň“,
predstavovali neprekonateľnú prekážku.