Balady a romance - Adam Mickiewicz - Oprášený romantický duch

Oprášený romantický duch

Oprášený romantický duch

Adam Mickiewicz

Balady a romance

Bratislava, Ex tempore 2005

Preklad Jozef Bánsky

Balady a romance Adama Mickiewicza vychádzajú hneď pri niekoľkých významných príležitostiach – pri 150. výročí úmrtia tohto básnika a hrdinu boja za poľskú nezávislosť (26. novembra 1855) a pri 50. výročí tragického skonu slovenského literáta a polonistu Jozefa Bánskeho (18. januára 1956), ktorý toto Mickiewiczovo dielo preložil. Je to jeho jediný preklad poézie (vyšiel roku 1955).

Vplyv Mickiewicza na tvorbu štúrovskej generácie je nepopierateľný, no vzhľadom na to, že štúrovci poznali slovanské jazyky, čítali ho v origináli. Pre ďalšie generácie však zostal pomerne neznámy. Až v 20. storočí sa začínajú objavovať preklady jeho diela. V doslove tohto vydania píše Mária Bobrownicka, profesorka slovanskej filológie v Krakove, že „v týchto súvislostiach preklad Jozefa Básnkeho nadobúda zvláštny význam“. Zvláštny v zmysle dôležitý. Predsa len niektorí starší prekladatelia nemali dostatočnú literárno-teoretickú prípravu, často nerešpektovali prozodické a rytmické zákonitosti poľštiny a slovenčiny. Básňam to uberalo na umeleckom majstrovstve a strácalo sa ich celkové vyznenie. Bánsky naozaj starostlivo vyberal slovenské významové ekvivalenty. Vznikli tak básne, v ktorých akoby sa nanovo oprašoval a ožíval ich veľký romantický duch.

Vďaka tomu sa znova stretávame s poetikou, ktorá bola dôležitou súčasťou aj našej histórie. Veď v nej sa formulovali základné myšlienky svojbytnosti národa a zároveň jazyka. Ale stretávame sa nielen s týmito historickými ideálmi. Znova máme možnosť začítať sa do príbehov, ktoré sú úprimné, napísané jasne a zrozumiteľne, do veršov, ktoré ešte aj dnes vedia na mnohých zapôsobiť svoju autentickosťou a pátosom. Preklad je aktuálny aj dnes a prejavuje sa v ňom nielen odborná znalosť, ale i láska k tomuto básnikovi, osobné zanietenie.

Radoslav Tomáš