Recenzia
29.05.2008

Cesta životom a iné prózy - Ladislav Nádaši-Jégé - Jégé v novom vydaní

Jégé

Jégé v novom vydaní

Ladislav Nádaši-Jégé: Cesta životom a iné prózy, Bratislava, Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV 2006

  Sprístupňovaniu literárnej klasiky sa popri iných vydavateľstvách venuje aj Kalligram v edícii Knižnica slovenskej literatúry. Odbornú garanciu nad ňou prevzal Ústav slovenskej literatúry SAV, a práve z tejto spolupráce vzišiel rozsiahly výber z tvorby Ladislava Nádaši-Jégého. Zostavil ho, komentár, vysvetlivky, kalendárium a doslov napísal literárny vedec Vladimír Petrík. On, ako zasvätení iste vedia, je skutočným znalcom Jégého diela.    

  Zostavovateľ výberu z tvorby zväčša stojí pred zložitým rozhodovaním, čo do neho zaradiť a čo oželieť. Jégého dielo je i rozsahom veľmi bohaté. Recenzovaná kniha obsahuje román Cesta životom, novelu Výhonky spoločenského života, historické diela Wieniawského legendaMagister rytier Donč, niekoľko kratších próz, ktoré sú vo všeobecnosti menej známe, v časti Publicistika sú články, kritiky a vyjadrenia autora o sebe. Zaujímavú súčasť tvorí aj výber z listov (Š. Krčmérymu, A. Mrázovi, T. Vansovej a synovi Mikulášovi, bol tiež lekárom). Niektorým čitateľom možno bude chýbať najznámejšie, sfilmované, na stredných školách preferované dielo Adam Šangala, a tiež ďalší historický román – Svätopluk, ktorý v čase vzniku vyvolal veľký ohlas, pretože pri zobrazení tejto dejinnej postavy Jégé poprel mýtus o ideálnom panovníkovi Veľkomoravskej ríše. Obom dielam Petrík v doslove venuje potrebnú pozornosť, domnievam sa, že logicky predpokladal ich dostupnosť vo verejných, domácich knižniciach, a prednosť dal – keďže musel selektovať – menej známym textom, čím sa usiloval kompletizovať predstavu o ňom vo vedomí náročnejšieho čitateľa.

  Vydanie obsahuje aj časť Jégé v kritike a spomienkach (vyše 60 strán) – 50 strán zaberajú komentár, vysvetlivky, kalendárium, doslov a obrazová príloha. Z uvedeného vyplýva, že ide o pomerne náročné kritické vydanie. V doslove editora Jégé – slovenský naturalista nejde iba o zopakovanie už publikovaných výsledkov vlastného bádania, ale aj o ich rozšírenie. Vysvetľuje napríklad, prečo sa pri interpretácii podstaty Jégého diela raz akcentoval naturalizmus, inokedy zasa – z ideologických dôvodov – realizmus či kritický realizmus. V 50. rokoch 20. storočia ho literárna historiografia cielene, ale na prospech veci, navliekla do realistického chomúta – tým ho totiž v zložitých podmienkach zachraňovala pred hrozbou odsunutia na okraj literárnych dejín a mimo čitateľskej recepcie.

  Prirodzene, pri čítaní celého odborného aparátu som sa nesústreďoval na overovanie faktov (nemal som na to dôvod), avšak mojej pozornosti neušiel nepríjemný lapsus hneď pri prvom dátume v kalendáriu, kde sa píše: „1886 – 12. februára narodil sa v Dolnom Kubíne...“ Zrejme si ho všimne každý, čo len trochu pozorný čitateľ, lebo hneď nasledujúci údaj ten prvý popiera: „1872 – začal chodiť do školy v Dolnom Kubíne...“ Takže, Jégé sa narodil v roku 1866.

  Výber z tvorby Ladislava Nádaši-Jégého z vydavateľstva Kalligram je hodnotný predovšetkým pre nastupujúcu generáciu odborníkov, ale určite dokáže zaujať aj časť kultúrnej verejnosti so záujmom o našich klasikov.

  Vydavateľstvo Kalligram pozýva čitateľov Knižnej revue na Bibliotéku, do stánku D 302b, kde bude vystavovať svoju produkciu, a takisto Ústav slovenskej literatúry SAV, ktorého publikácie budú súčasťou expozície Slovenskej akadémie vied – Vydavateľstva VEDA v stánku D 104.

Igor Hochel