Na publikácii Hľadanie súčasnosti sa podieľal kolektív šiestich autorov: Karol Csiba, Michal Jareš, Radoslav Passia, Veronika Rácová, Ľubica Schmarcová a  Ivana Taranenková. Je rozdelená do troch hlavných okruhov: po všeobecnej kapitole zameranej na charakteristiku slovenskej literatúry a literárneho života po roku 2000 nasledujú state venované osobitne próze a poézii. Pri próze sústreďujú autori pozornosť na problém identít, autobiografické písanie (J. Rozner, J. Blažková, V. Šikulová), feministické texty (J. Juráňová, U. Kovalyk), expatovskú prózu tematizujúcu dlhodobý pobyt v cudzine (S. Žuchová, I. Dobrakovová, Z. Kepplová), regionálne a lokálne diela (M. Zelinka, M. Krajňak) či rôzne formy stvárňovania, modifikácie a  ironizácie skutočnosti (P. Rankov, P. Krištúfek, V. Klimáček, E. Hlatký). V  poézii je najväčší priestor venovaný experimentálnej línii v  rôznych podobách (P. Macsovszky, P. Šulej, M. Ferenčuhová, N. Ružičková), mystifikáciám a  postkonceptualizmu (M. Habaj), ale autori sa dotýkajú aj poézie staršej generácie (M. Haugová, A. Ondrejková, D. Podracká), spirituálnej lyriky (E. J. Groch, R. Jurolek) a satiry (T. Janovic, T. Ulej).

Publikácia je prvým súvislejším pokusom zachytiť vývin slovenskej literatúry – poézie aj prózy – začiatku 21. storočia v podobe knižnej monografie. Tento deficit na knižnom trhu však od roku 2002 pravidelne a úspešne kompenzuje hodnotiaca príloha letného dvojčísla Knižnej revue obsahujúca štúdie o  slovenskej poézii, próze, literatúre faktu, literárnej vede i  tvorbe pre deti, ktoré prinášajú erudovaný a  komplexný pohľad na domácu knižnú produkciu za daný rok. Autormi štúdií sú aj Karol Csiba a Veronika Rácová, ktorí sa podieľali i  na Hľadaní súčasnosti. Príloha svojím tematickým záberom, spracovaním i rozsahom prekračuje recenzistický pohľad na jednotlivé diela a  usiluje sa pomenovať hlavné trendy v súčasnej literatúre vrátane populárnych žánrov. Okrem tlačenej (novinovej) podoby sú všetky ročníky prílohy dostupné aj v pdf archíve na webe Knižnej revue. Závisí len od čitateľa, aká forma reflexie súčasnej literatúry mu bude viac vyhovovať.