Koníky v cvale - Jana Bodnárová - Dimenzie lyrického priestoru

Dimenzie lyrického priestoru

Dimenzie lyrického priestoru

Jana Bodnárová: Koníky v cvale, Bratislava, Perfekt 2009

  Romantiku a dnes možno už aj exotiku poetického sveta otvára deťom mladšieho školského veku v novej knižke básničiek Koníky v cvale Jana Bodnárová. Trochu „strapaté“ veršíky navodzujú dojem detského spôsobu veršovania. Možno je to autorkino nastražené lákadlo, skrytá finta: aktivizuje detského čitateľa, aby pocítil pulzáciu rytmizovaného textu, a potom možno pokračoval sám vo vlastnom básničkovaní. Bol by to ideálny účinok knihy. Priznám sa, že to je predovšetkým moje želanie. Bodnárovej knižka má však tento potenciál.

Autorka spolu s ilustrátorom Jurajom Bartuszom pôsobivo predstavujú deťom dimenzie lyrického priestoru. Kontakt s čitateľom Bodnárová nenadväzuje priamočiaro prostredníctvom zaužívaných tém, ktoré zvyčajne vyjadrujú väzbu dieťaťa na každodenný život. Vyhla sa aj častým prírodným témam spojeným s prežívaním cyklu ročných období. Napriek tomu každodennosť, príroda, intímny svet dieťaťa sa do básní dostali. Z diaľky. Obrazne. Symptomaticky Bodnárovej lyrickému priestoru.

Motív koňa dominantne determinuje lyrický priestor. Raz vyjadruje vnútorný pocit, prežívanie – napríklad radosť: „Keď Danke kúpi otec zmrzlinu, / oblizuje si prsty hodinu. / Keď k tomu dostane i bicykel, / bude sa rútiť cestou ostošesť. / Čosi v nej dupe, kričí, jasá. / Danka nevie, že je to koník šťastia.“ Inokedy je „aktérom“ hry s imagináciou - napríklad pri zachytení prírodného prostredia: „Tancovali zelené víly / pri zelenom paparadí. / Zelené kone rosu pili, kým sa víly unavili. // Potom sa s nimi v zelenom svetle / ako cukor rozpustili.“ Niekedy je nositeľom „minipríbehu“ zastupujúceho bežnú detskú skúsenosť – hojdanie na hojdacom koníkovi, maškrtenie marcipánového koníka, „kreslenie“ mrázu na okná. Minipríbehy majú aj fantazijný, rozprávkový alebo snový charakter.

  V Bodnárovej básnickom jazyku prevažujú vizuálne až výtvarne pôsobiace prvky. Motív koňa sa stáva efektným prostriedkom pri kompozícii scenérií a scén. Môže byť vyjadrením dynamického pohybu búrkových mračien na oblohe. Prvkom momentky, zachyteného okamihu, objektom výtvarného štúdia zaujímavých tvarov, alebo pohybu, či metaforického vyjadrenia pocitov, zážitkov, predstáv. Takto sa motív koňa diferencuje v rôznych významových podobách.

  Významová škála motívu koňa je širšia. Od zobrazenia konkrétneho koňa, s druhovým rozlíšením jazdecký kôň, morský koník, hojdací kôň, marcipánový kôň až po abstraktné obrazy, v ktorých je motív koňa súčasťou obrazného vyjadrenia.

  Bodnárovej autorská stratégia je pôsobivá a pre dieťa aj veľmi užitočná. Podporuje vnímanie básnického textu. Tým, že autorka pracuje s jedným dominantným motívom v celej zbierke, dieťa môže podvedome vnímať, ako sa rozvíja, buduje autorský jazyk. Cvičí sa v hlbšom porozumení poetického vyjadrenia.

  Jana Bodnárová patrí k autorkám, ktoré sa neboja experimentovať. Sympatické je, že nemá obavu posunúť latku čitateľovi vyššie, aj keď riskuje, že to na prvý pohľad nevyznie ako komerčne ústretový počin.

Timotea Vráblová