Recenzia
Beáta Beláková
16.06.2015

Naše filmové storočie – František Gyárfáš, Juraj Malíček

František Gyárfáš (1954) je informatik, pôsobí na Fakulte  matematiky, fyziky a informatiky UK a BISLA v Bratislave. Od roku 1990 prispieva do kultúrnych časopisov a internetových médií, píše najmä filmové recenzie, ale aj fejtóny.

Juraj Malíček (1974) je vedecko-pedagogickýpracovník Ústavu literárnej a  umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre, kde prednáša interpretáciu a dejiny filmu. Pôsobil ako redaktor viacerých internetových denníkov, publikuje aj príspevky o filme.


František Gyárfáš a Juraj Malíček uzavreli dohodu. Každý si vybral 50 svojich najobľúbenejších filmov, o ktorých napísal eseje, a ten druhý ich okomentoval. Nápad sa autorom podarilo úspešne pretaviť do objemnej knihy Naše filmové storočie (Slovenský filmový ústav 2014) obsahujúcej dvesto textov o  filmoch – umeleckých aj populárnych, z  domácej i  svetovej produkcie. V  úvode sa dozvieme, že výber je subjektívny a  ich postoj k  filmom osobný, preto je aj štruktúra knihy voľná – čitateľ si v nej môže nezáväzne listovať a pristaviť sa pri filmoch, ktoré ho zaujmú. Pri osobných vyznaniach autorov vám začnú v pamäti ožívať spomienky, príbehy a situácie, s ktorými sa vám daný film viaže. Nie je však nevyhnutné všetky filmy poznať. Kniha totiž slúži aj ako sprievodca po kinematografi ckých „klenotoch“. Nie vždy však text osloví až natoľko, aby čitateľa prilákal pozrieť si film, najmä vtedy, keď ho autori interpretujú prevažne z filozofi ckého hľadiska. Niektoré eseje sú zasa mimoriadne výpovedné – hoci film nepoznáte, interpretácia vás nadchne (Hviezdny prach). Funguje to však aj naopak – film, o ktorom ste si mysleli, že ho poznáte dobre, v esejach niekedy nespoznávate, text je taký zašifrovaný. Záleží teda len na čitateľovi, čo v  knihe objaví a  či si vytvorí vlastnú líniu osobných dejín filmu. Z  textov je zrejmé, že sa predpokladá nie letmý dotyk s kinematografi ou, ale aktívny divák rozhľadený v mnohých žánroch (horor, komédia, film noir, nemý film...), ktorý súčasne disponuje istými znalosťami z oblasti estetiky a filozofi e. Cez ne totiž autori často nazerajú na filmy, ako napríklad Iluminácia v podaní Juraja Malíčka. Nie je však ochudobnený ani pasívnejší divák, keďže mnohé z  filmov komerčné televízie prehrali už nespočetnekrát – patria medzi ne kultový Matrix, Indiana Jones, Krstný otec, 40 rokov panic a veľa ďalších. Osobný nie je len výber filmov a spôsob ich interpretácie autormi, ale aj to, čo prezrádzajú zo svojho súkromného života, čím len dokazujú, že s filmami sú viac než spätí.