Recenzia
Adela Gabríková
28.09.2017

Otázky a odpovede

Levoča, Modrý Peter 2003

Vydavateľstvo Modrý Peter predstavuje prozaika, literárneho teoretika a pedagóga Stanislava Rakúsa vo výbere s názvom Z rozprávaní, úvah a rozhovorov.

Rozsahom neveľká knižka v skratke umožňuje spoznať tohto autora vo všetkých troch jeho podobách – k umeleckej próze sa približujú úvodné rozprávania, v rozhovoroch zasa vnímame viac teoretika, no aj skúseného učiteľa a vychovávateľa ďalšej generácie literárnych vedcov. Začínal ako autor časopisecky publikovaných poviedok na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia a až po tom, ako vstúpil do čitateľského povedomia Stanislav Rakús – spisovateľ, dal o sebe vedieť aj Stanislav Rakús zaoberajúci sa teoretickým pozadím literárnej tvorby.

Výber a usporiadanie jednotlivých úryvkov v knižke je výsledkom konzultácií autora so zostavovateľom Jurajom Briškárom a my sa o kritériách triedenia nedozvedáme z publikácie nič bližšie; dominujú tu však rozhovory týkajúce sa konkrétnej tvorby, ale dostatočný priestor je venovaný aj otázkam teoretických východísk pri písaní prozaických diel. Autor objasňuje svoje chápanie látky ako reálneho podkladu pretaveného do témy umeleckého textu, hľadá ideálnu podobu literárnej fikcie schopnej osloviť čitateľa a uvažuje o vzájomnom prepojení literárnej praxe s teóriou. Sympatické je Rakúsovo úsilie zodpovedať otázky z viacerých strán a čo najdôslednejšie vyjadriť svoje stanovisko ku všetkým zložkám problematiky.

V knižke nájdeme Stanislava Rakúsa aj ako milujúceho syna, človeka schopného predstaviť aj maličkosti a banality pútavo, ako obdivovateľa Košíc s ich uličkami, cintorínmi a všade prítomnými upomienkami na minulosť. Jeho písomné i ústne reakcie na rôzne otázky sa vyznačujú významovou a jazykovou presnosťou získanou dlhoročným výskumom výstavby literárneho diela, zároveň nesú znaky citlivého pozorovateľa, čo umožňuje neprehliadať nejednoznačnosť mnohých literárnych charakteristík vyplývajúcu z nemožnosti vedeckými termínmi pomenovať výsledky tvorivého spracúvania zážitkov, skúseností a fikcie.

Výber Z rozprávaní, úvah a rozhovorov je zaujímavým podnetom na hlbšie zoznámenie sa s dielom tohto významného slovenského literáta.

Adela Gabríková