Recenzia
Alexandra Pechová
27.03.2012

Rátanie splnov - Zdenka Laciková - Sila snov

Sila snov

Bratislava, vydavateľstvo sen 2011

Zbierka poézie Rátanie splnov od poetky Zdenky Lacikovej sa skladá zo štyroch čas­tí, pričom každú uvádza ilustrácia autorky. V  tematickej rovine badať rôznorodosť a  snahu premostiť  problémy jednotlivca s  problémami ľudstva. Ťažko určiť, kto­rá téma je dominantná. Autorka sa neza­meriava len na problematiku ľúbostných vzťahov, zbierka je nasýtená kozmom, analógiou medzi svetom ľudí a prostredím astronomických rozmerov, svetom slnka a  mesiaca, morí, skál či nekonečnej noci. Viaceré básne sú adresované neznámej osobe, ktorej sa autorka vyznáva zo svo­jich pocitov a trápení. Je to partner či Boh? Napriek prítomnosti adresáta cítiť z veršov prenikavú samotu, váhu rozhodnutí spočí­vajúcich na vlastných pleciach aj silu snov, ktorá nedovoľuje stratiť nádej. Atmosféra básní nie je depresívna, ale ani vyrovna­ne veselá, skôr pochybovačná. Umeleckú hodnotu zbierky narúša sentiment a  ryt­mická rozkolísanosť básní, časté inverzie a  miestami násilne dosadený striedavý rým. Pozitívne možno hodnotiť motivickú prepojenosť básní – v priamej textovej ro­vine sa posledný verš básne objavuje na začiatku nasledujúcej. Záverečná báseň prvej a  tretej časti zbierky je zostavená z posledných veršov všetkých básní z da­nej časti zbierky. Táto metóda sa javí ako oživenie zbierky popri niektorých pekných básnických obrazoch (napr. „nový deň je zaj ko spod klobúka“). Rátanie splnov obsahuje  subjektívne zápisky so snahou o  zovšeobecnenie ly­rických reflexií života. Poetka nám pred­stavuje subjektívne premeny. Zbierka je o nerozhodnosti, náladách, hľadaní správ­nej cesty, o spojení ľudského a prírodného sveta, o váhe slov a moci ticha, o sile vypo­vedaného a kráse tajomna.