Rozhlasové spravodajstvo - Imrich Jenča - Celý svet je v éteri

Celý svet je v éteri

Celý svet je v éteri

Imrich Jenča

Rozhlasové spravodajstvo

Bratislava, X Art 2004

  Vysokoškolský pedagóg, rozhlasový teoretik a praktik spred novinárskeho mikrofónu Imrich Jenča ponúka vademecum rozhlasovej novinárskej práce pod titulom Rozhlasové spravodajstvo. V tejto špecifickej rozhlasovej žánrovej oblasti práce sa „skrýva celý svet"; a azda aj preto, že od spoločensko-politických zmien v roku 1989 a od zavedenia duálneho vysielania dosiaľ nevyšla žiadna analytická (a imanentne aj edukačná) publikácia, hodnotíme ju ako kompendium súčasného stavu, úrovne a pravdepodobne aj perspektív do blízkych rokov.

  Autor prácu prehľadne člení - načrtáva základné teoretické východiská, definuje postavenie a úlohy verejnoprávneho rozhlasu a zvlášť jeho spravodajskej zložky. V ďalších kapitolách sa venuje tvorbe rozhlasových celkov a  jednotlivých prejavov. Uvádza charakteristiky spravodajskej udalosti: počítajúc ujasnením si spravodajskej hodnoty udalosti (vychádza tu z najnovších teoretických východísk anglosaskej žurnalistiky D. McQuaila), cez metodológiu tvorby (napr. typológia otázok spravodajského interview), až po znaky súčasného jazyka a štýlu v rozhlasovom spravodajstve a zásady spravodajského štýlu v rozhlasovej žurnalistike. A práve posledne menované (a nanajvýš aktuálne) atribúty sú ťažiskom Jenčovej práce: reflexia súčasnej kultúry jazyka v rozhlasovom vysielaní a analýza napĺňania tzv. verejnoprávnosti vo vysielaní Slovenského rozhlasu.

  Treba zdôrazniť, že publikácia nie je prísne akademickou štúdiou (hoci autor vychádza z vedeckého bádania), ale bude prínosom aj pre profesionálnych tvorcov rozhlasových prejavov z verejnoprávneho média a z početných súkromných rozhlasových staníc: žiadna z nich sa totiž nezaobíde bez spravodajských relácií - a že ich má autor „napočúvané", svedčí aj dokladovanie teoretických tvrdení konkrétnymi príkladmi.

  V rozhlasovej spravodajskej práci sa skrýva celý svet: to ako poslucháči istotne vieme, avšak ako čitatelia publikácie Rozhlasové spravodajstvo môžeme nazrieť nielen na jeho vonkajškovo zobrazenú - či odrazenú - realitu, ale aj na vnútorné štruktúry a pnutia toho, ako krátka, hoci trojvetová správa prechádza zložitým prerodom. Stručnosť a jasnosť, jednoznačnosť a pravdivosť sú najvyššími hodnotami, ktoré sa trebárs z poldňovej dramatickej udalosti na opačnom póle sveta musia uchovať, aby ľudstvo bez skresľovania a demagógie porozumelo svetu, a teda sebe samému...

  Publikácia obsahuje aj prílohy: Dokumenty Európskej únie,  Kódex novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov, Pravidlá spravodajstva a publicistiky verejnoprávneho rozhlasu a Etický kódex redaktorov rádia Expres.

Ľubica Suballyová