Voda pre ozdravenie klímy. Nová vodná paradigma – Michal Kravčík, Jan Pokorný, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, Eugen Tóth – Nové pohľady na svet okolo nás

Nové pohľady na svet okolo nás

Michal Kravčík – Jan Pokorný, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, Eugen Tóth

Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma

Žilina, Municipalia 2007

Hoci ide o odborno-popularizačnú publikáciu, zároveň ide o dielko dramatické, pretože aj vývin sveta vo vzťahu k najzázračnejšej tekutine zemegule – vode – je dramatický. Ba čo horšie, je dokonca apatický, čo je nebezpečnejšie než dráma. Lebo dráma vo vzťahu človeka a vody, zdá sa, netkvie ani natoľko v zložitých vedeckých paradigmách, ako skôr v človekovom nezáujme o problém a v nedomýšľaní a nedocenení svojho konania.

Odlesňovaním, urbanizáciou atď. krajiny urýchľujeme odtok dažďovej vody z územia. To je dôvod, že v pôde jej je nedostatok, a tak sa obrovské toky slnečnej energie nemôžu transformovať do tzv. skupenského tepla vyparovania vody, ale menia sa na čisté teplo. V publikácii sa napríklad uvádza, že aj nepatrný pokles výparu o jeden mm na ploche Slovenska za jediný slnečný deň znamená zvýšené uvoľnenie citeľného tepla v množstve, ktoré je porovnateľné s celoročným výkonom všetkých elektrární na Slovensku. Práve nevyváženosť prírodných procesov spôsobuje množstvo klimatických extrémov. Preto dochádza čoraz častejšie k nepredvídateľným povodniam a na druhej strane sa rozširujú obdobia sucha, a následne lesných požiarov a vysychania prameňov.

V samom materiáli sa uvádza množstvo ďalších prípadov. Preto aj autori dospeli k tomu, že stará vodná paradigma, ktorá mala zabezpečiť ovládanie dažďa a vetra, je zrelá na to, aby sa nahradila paradigmou novou. Minimálnou možnosťou v snahe, aby civilizácia zastavila aspoň tú časť gigantických klimatických zmien, ktoré svojimi aktivitami spôsobuje sám človek, je takto ľudskou činnosťou tieto zmeny zastaviť alebo aspoň pribrzdiť.

Múdrym a šetrným prístupom k problému by sa na Slovensku mohlo veľa urobiť aj v pomerne krátkom čase.

Myšlienka, s ktorou autori predstúpili pred verejnosť, potrebuje pozorné načúvanie. Aj keď ide o odborné problémy, záujemca ľahko pochopí, o čo autorom ide. Rozhodne je to zaujímavé čítanie.

Milan Resutík