Divadelný ústav si v rámci edície Slovenská dráma pripomína 100 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny a 70 rokov od Slovenského národného povstania ambi cióznou dvojzväzkovou publikáciou Výkrik. Voľba s podtitulom Vojnová a  povstalecká téma v  slovenskej dráme 20. storočia.

Prvý zväzok dvojdielneho výberu s názvom Výkrik evokujúcim silné emočné vypätie i umelecký smer expresionizmu obsahuje sedem hier s témou prvej svetovej vojny. Do výberu sa dostali hry renomovaných dramatikov, ako Jozef Gregor Tajovský, Vladimír Hurban Vladimírov, Karol Horák, ktorých texty sa dočkali aj inscenovania v  profesionálnych divadlách, ale nájdeme tu aj diela menej známych autorov: Zdenko Novák či Ignác Grebáč-Orlov. Spoločným menovateľom dramatikov prvého zväzku okrem tematického zamerania je, že bez ohľadu na to, či vojnovú skúsenosť mali, alebo nie, vojnu jednoznačne odmietali.

Druhý zväzok s názvom Voľba obsahuje jedenásť hier s témou druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. Z textov dramatikov, ako Ivan Stodola, Leopold Lahola, Juraj Váh, Ivan Bukovčan, Ján Kákoš, Osvald Zahradník, stojí zvlášť za pozornosť hra Petra Karvaša Polnočná omša, ktorá mala nedávno premiéru v  Slovenskom národnom divadle v  Bratislave. Tento dramatický text je dobrým príkladom toho, že vojnové námety majú v sebe veľký dramatický potenciál, ktorý môže prerastať v  univerzálny ľudský príbeh, takže sa aktuálnosť nestratí ani po uplynutí samej historickej skutočnosti – naopak, tá sa v umeleckom diele ozýva ako slová v ozvene. Hry zaradené do druhého zväzku predstavujú široký diapazón rôznorodých reakcií na vojnu.

Editorka dvojzväzkovej publikácie Dagmar Kročanová v  štúdii v  prvom zväzku Prvá svetová vojna v  slovenskej dráme, a  Veronika Svoradová v  štúdii v druhom zväzku Vojnová a povstalecká téma v  slovenskej dráme 20. storočia ponúkajú nielen krátky prehľad historických udalostí a literatúry daného obdobia, ale sa podrobne venujú jednotlivým dramatickým textom výberu, čím prispievajú k pochopeniu dobového kontextu, v  ktorom diela vznikli, a  ponúkajú ich interpretáciu.

Publikácia Výkrik. Voľba predstavuje čitateľom široké spektrum poetík drám a poňatí vojnovej témy, pritom poskytuje reprezentačný prierez tvorbou predchádzajúceho storočia. Obdobie vzniku a  estetická kvalita drám je rozdielna, spojivom je predovšetkým téma, reakcie slovenskej drámy na vojnové konflikty 20. storočia a  ich premeny. Práve diachrónny pohľad umožňuje, aby sme si všimli rôzne náboženské, ideologické, národné, triedne vysvetlenia histórie. Treba len dúfať, že drámy nájdu svojho čitateľa nielen v radoch odborníkov, pretože v súčasnom svete sa zvyšuje potreba komunikovať vojnovú skúsenosť, aby nám všetkým slúžila ako memento.