ZABIJAK ANDERS A JEHO PRIATELIA - Jonas Jonasson

Jonas Jonasson
Preklad Jana Melichárková
Ikar 2016

„...Jonasson predstavuje
škandinávsku literatúru
nielen ako čistokrvnú
krimi.“

Patrí k najznámejším a najprekladanejším
švédskym autorom. Svetový bestseller, gro-
teskne ladený román Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol spolu s neskoršou kni-
hou Analfabetka, ktorá vedela počítať vyniesli
spisovateľovi neuveriteľný zisk. V najnovšom
románe Zabijak Anders a jeho priatelia ostá-
va Jonas Jonasson verný svojmu štýlu (idiolek-
tu) – zmesi absurdných postáv, čierneho hu-
moru, za vlasy pritiahnutých dejových zvratov
a tradičnému flegmatickému jazyku.
  Severskej literatúre sa v posledných ro-
koch dostalo takého čitateľského nadšenia,
aké nemá v histórii daného regiónu obdobu.
Tentoraz však nie sú témou vraždy, ani una-
vení svojskí vyšetrovatelia holdujúci alkoholu,
Jonasson predstavuje škandinávsku literatúru
nielen ako čistokrvnú krimi. Autor priviedol
na literárny svet nový, osobitý žáner, ktorý tu
už, samozrejme, kedysi bol, a predsa už dávno
nevyvolal obdobný rozruch a ohlas. Švédsky
prozaik pozná svoje silné stránky – vie, že ob-
rovská masa jeho čitateľov očakáva od jeho
diel v prvom rade zábavu, humor, napätie
a štýl. Ono to nie je vôbec jednoduché, všet-
ky tieto aspekty namiešať v románe tak, aby
dohromady fungovali a ladili. Jonasson však
v knihe Zabijak Anders… postupuje podľa
pevnej mustry, ktorá zaručene otvára dvere
k čitateľskej obľube.
  Tentoraz tu máme tri silné postavy, pričom
každá z nich je dostatočne bizarná a komická.
Recepčný Per Persson je vnukom bohatého
dedka, ktorý ale svoje majetky stratil a Per
svoj nešťastný osud rád pripisuje na jeho triko.
Mierne apatický a trocha vystrašený mladík mal
smolu aj s mamou. Tá ho opustila a v honbe za
lepším životom sa odsťahovala mimo Švédska.
A tak sa Per zamestnal ako chlapec pre všetko
v jednom malom verejnom dome pochybných
mravov a indivíduí, ktorý sa neskôr premenil na
lacnú ubytovňu s identickou pečiatkou. Jedného
dňa stretáva v parku protestantskú farárku so
zafúľaným kňazským kolárikom. Za pomerne
ledabolo odvedenú modlitbu si od neho vypýta
peniaze i sendvič. Jej morálne zásady, napriek
tomu, že ich definovala viera a neustále upäté
opakovanie fráz z Biblie, pokrivkávajú. Tretí
člen zoskupenia, zabijak Anders, si svoju prezýv-
ku vyslúžil vďaka trom činom: sekera v chrbte,
brokovnica v tvári a podrezaný krk. Veľký chlap
s prostým úsudkom vraždiť nechcel, len sa to tak
celé akosi zomlelo. Aby sa nevrátil do väzenia
rozhodne sa svoju pracovnú náplň tak trocha
pozmeniť. Už nijaké zabíjanie, stačí lámanie
rúk, nôh, kolenných jabĺčok, poprípade nejaké
tie monokle navyše. Po tom, čo nesplní svoju
poslednú objednávku a istému zlodejovi nezlá
me dve, ale len jednu ruku, dostane o polovicu
menej peňazí. Situáciu do rúk zoberie iniciatív
na a prostoreká farárka, ktorá sa vymenuje za
nepísaného manažéra zabijaka Andersa a roz
hodne sa dohadzovať mu nové zákazky. Z nich
budú mať finančný osoh všetci – ona, Anders aj
nedobrovoľne prizvaný recepčný Per…
  Príbeh trojice sa čoraz viac zamotáva, Jo
nasson ho vrství rôznymi dejovými odbočkami
a vtipnými epizódami, z ktorých každá otvára
dvere novej, ešte absurdnejšej a komickejšej
Kriminálnu zápletku tvorí snaha švédskeho
podsvetia zbaviť sa Andersa po tom, čo prisľú
bil rozšíriť svoju činnosť o vraždenie (zhodou
okolností vzišiel tento popud od farárky), ale
dohodu nesplnil. Jonas Jonasson je šikovný
narátor, avšak kdesi v druhej polovici príbeh
príliš rozkorení a zo snahy o gradáciu sa stane
tak trocha honba za recesiou. V mimotextovej
rovine kniha otvára aj kontroverzné otázky
o náboženskom fanatizme a horlivom nasle
dovaní dogiem, ktoré si je ale dotyčný schopný
modelovať podľa vlastných aktuálnych potrieb
Otázne je, či je táto konotácia dostatočne silná
a evidentná. A možno to ani nie je také pod
statné. Veď jednou z funkcií literatúry je aj
úloha zabaviť a kniha Zabijak Anders a jeho
priatelia spĺňa všetky atribúty vtipného, na
pínavého a originálneho čítania.