Hovorí kurátor výstavy Bludní Holanďania prof. Ivan RUSINA

V Esterházyho paláci SNG a v Mirbachovom paláci GMB v Bratislave si návštevníci môžu pozrieť do 18. marca reprezentatívnu výstavu Bludní Holanďania zo zbierok našich galérií a múzeí – diela nizozemských, holandských a flámskych majstrov 15. – 17. storočia. Pri  tejto príležitosti vydalo Vydavateľstvo Slovart  a SNG slovensko-anglickú publikáciu Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku. Ivana RUSINU, ktorý je kurátorom výstavy aj autorom publikácie, som požiadala, aby nám stručne priblížil, ako vznikal tento projekt.

Holanďania zablúdili na Slovensko

Hovorí kurátor výstavy Bludní Holanďania prof. Ivan RUSINA

 

V Esterházyho paláci SNG a v Mirbachovom paláci GMB v Bratislave si návštevníci môžu pozrieť do 18. marca reprezentatívnu výstavu Bludní Holanďania zo zbierok našich galérií a múzeí – diela nizozemských, holandských a flámskych majstrov 15. – 17. storočia. Pri  tejto príležitosti vydalo Vydavateľstvo Slovart  a SNG slovensko-anglickú publikáciu Majstrovské diela nizozemského umenia na Slovensku. Ivana RUSINU, ktorý je kurátorom výstavy aj autorom publikácie, som požiadala, aby nám stručne priblížil, ako vznikal tento projekt.

 

* Výstavou aj publikáciou ste kompletne skatalogizovali diela nizozemských majstrov nachádzajúcich sa na našom území. Mnohé z nich pochádzajú zo zbierok, ktoré sa, žiaľ, nezachovali. Ako holandskí maliari zablúdili na územie Slovenska? Aké mali zastúpenie napríklad v zbierkach cisárskeho dvora či iných zberateľov predchádzajúcich  období?

Podnes nám chýba veľká syntetická publikácia o zberateľstve na Slovensku, ktorá by zachytila osudy zbierky cisárskeho dvora, šľachtických a meštianskych kolekcií, príbehy slávnych zberateľov, ale aj zánik zbierok. Zberateľstvo na Slovensku – veľká a dôležitá  téma kultúrnych dejín – stále čaká na spracovanie, na svojho autora, i keď ide o „smutnú“ kapitolu našej histórie, pretože zo zaniknutých zbierok ostalo na Slovensku iba torzo. Prvú veľkú zbierku európskeho maliarstva vybudoval v 2. pol. 18. storočia na Bratislavskom hrade miestodržiteľ Albert Sasko-Tešínsky spolu so svojou ženou; ich odchodom do Bruselu a následným rozdelením zbierka na Bratislavskom hrade zanikla ešte koncom 18. storočia. Druhú veľkú zbierku európskeho umenia vybudoval gróf  János Pálffy v 19. storočí na svojich zámkoch v Bojniciach, Kráľovej pri Senci a paláci v Bratislave. Jeho zbierka sa však tiež rozdelila a neskôr rozpredala v aukciách. Podobný osud mali aj ďalšie menšie zbierky. To, čo dnes prezentujeme na výstave, by sme mohli nazvať „treťou zbierkou“ nizozemských tvorcov. Tvorí ju predovšetkým kolekcia diel SNG a GMB, doplnená o diela z hradov a zámkov (Červený Kameň, Bojnice, Betliar, Zvolen). Základ zbierky nizozemského maliarstva – okolo 30 obrazov – dostala galéria roku 1950 od štátu, predovšetkým ako zvyšok zbierok, ktoré tu ostali po vojne.

* V podrobných legendách k 60 majstrovským dielam uvádzate v publikácii pomerne bohatú bibliografiu. To znamená, že aj ostatné diela z tohto obdobia v zbierkach našich galérií a múzeí sú takto podrobne spracované?

– Nie. Žiadna z európskych maliarskych škôl v našich zbierkach nie je nateraz spracovaná do takej miery ako Nizozemci, výnimku snáď tvorí iba neveľká kolekcia španielskeho umenia. Existuje jeho súpis v slovenských  zbierkach a uskutočnili sa aj viaceré výstavy španielskeho umenia. Ostáva však napísať a vydať ešte vedecký  katalóg.

* Katalóg diel, ktorý tvorí ďalšiu časť publikácie, prináša viacero upresnení najmä o autorstve. K akým zaujímavým objavom ste pri príprave výstavy prišli?

– Po tom, čo sme urobili základný súpis obrazov v slovenských galériách a múzeách, začali sme s písaním katalógu nizozemského, holandského a flámskeho umenia. Doterajšie zaradenie obrazov sme pritom podrobili „kritickému“ skúmaniu základných údajov: autorstva, témy obrazu, datovania a kontextov. Na základe štúdia a komparácie diel v širšom kontexte sme naozaj dospeli k mnohým odlišným údajom a novým zisteniam. Pri mnohých maľbách sme nanovo určili témy, ich vročenie, doplnili alebo pozmenili sme autorov aj kontexty tvorby, v prípade viacerých diel sme doložili aj repliky a kópie obrazov.

Naši predchodcovia, predovšetkým bývalý riaditeľ galérie Dr. Karol Vaculík, ktorý je tvorcom tejto zbierky, sa venovali predovšetkým akvizíciám diel. Hoci z Vaculíkovho pera vzišla i základná syntetická štúdia a katalóg európskeho maliarstva v zbierkach, osud mu však nedoprial, aby napísal aj katalóg nizozemského umenia. Práve túto úlohu, ktorá zostala nám, sa nám podarilo splniť spomínanou výstavou a knihou. Dôležitú úlohu zohrala priaznivejšia klíma na odbornú a vedeckú prácu. Po roku 1989 pribudli aj možnosti štúdia v zahraničných zbierkach a knižniciach, konkrétne najmä v holandskom Haagu, v ich v dokumentačnom stredisku (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) s veľkým obrazových archívom diel.            

* Aké sú základné rozdiely v koncipovaní publikácie a výstavy?

– V publikácii sme uviedli doteraz všetky známe nizozemské maľby v slovenských múzeách, galériách a v súkromnom vlastníctve. Výstavu sme koncipovali podstatne širšie; okrem obrazov  sme vystavili aj  pomerne ucelenú kolekciu grafiky (zbierky SNG a GMB), ďalej knižnú tvorbu,  rovnako ako drobnejšie súbory užitého umenia  a kresby. Druhý rozdiel spočíva v tom, že publikácia uvádza iba nizozemské diela zo slovenských majetkov, zatiaľ čo na výstavu sme si  požičali aj  viaceré významné diela zo zahraničia. Nielen kolekciu desiatich grafík zo zbierok Rembrandtovho domu v Amsterdame ale aj obrazy F. Florisa, J. Scorela J. Brueghela st., A. van Dycka a ďalších tvorcov z českých a moravských zbierok. Naším zámerom bolo prekročiť tak hranice jednotlivých druhov, porušiť stereotypnú podobu klasickej obrazárne, a najmä urobiť výstavu atraktívnejšiu pre širokú kultúrnu verejnosť.

Pripravila Marta Bábiková