Kamil Zbruž photo 1

Kamil Zbruž

17. 6. 1964
Bratislava
Žáner:
poézia, populárne žánre, próza

Stručná charakteristika

Prvou knihou Kamila Zbruža bol Spitý imidž (1993), multižánrová a polymorfná paródia na voľné narábanie so slovami v dennej tlači aj provokácia namierená voči vžitej predstave o privilegovanom spoločenskom postavení umeleckej literatúry. V roku 1998 vydal samostatne zbierky OddychovkaSírius a účasť na zborníku Barbar(u)ská ruleta využil na prezentáciu diela Ticho. Všetky nadväzujú na avantgardné experimentálne tradície. Od demonštrovania neschopnosti človeka slovom postihnúť realitu prešiel Zbruž v Tichu k deverbalizovanej literatúre: dielo tvoria prázdne strany, ktoré sú k dispozícii prijímateľovi na vlastnú meditáciu. Na svoj záujem o básnickú reflexiu „textového odpadu“ či „komunikačného smogu“ príznačného pre modernú civilizáciu nadviazal zbierkou Primitív (2007), ktorá je inšpirovaná populárnou kultúrou, diskotékovou a reklamnou produkciou. Výrazne rytmizované, auditívne a repetično-variačne tvarované texty navodzujú pocit očistného chaosu, respektíve situáciu oslobodzujúceho vyprázdňovania vedomia. Zbierky Energy (2011) a trilógiu Ako dole tak hore (časti Nigredo, Albedo, Rubedo, všetky 2012) autor sprístupnil na internete. Nasledovali experimentálne práce Notes (2014), Barbarská generácia (2014), Sothis (2014), Azoth (2016), Uroboros (2019), Magnum Opus (2019), Deň pri jazere (2019), Graffiti (2020), Graffiti na vlaku (2020), Majster nepísania (2021), Akasha (2021) a Naživo Live (2021). Autor v nich nadväzuje na neodadaistické, minimalistické a konceptualistické prístupy k tvorbe. Výrazne využíva vizuálny spôsob vyjadrenia (od rukopisu a kresby cez papierovú koláž alebo typografickú konšteláciu až po fotografiu), pracuje s výrazne zredukovaným slovesným materiálom, postupne zmenšuje aj vonkajší rozsah publikácií. Tieto Zbružove diela možno zároveň vnímať ako čiastky jedného veľkého otvoreného tvorivého konceptu (Hostová). Odmietanie literárnych konvencií a navodzovanie súvislostí medzi poéziou a mágiou indikuje, že Zbružovi ide v tvorbe najmä o podnecovanie a udržiavanie slobodnej, nezaťaženej mysle. Vyjadruje sa slovom, vizuálnymi prostriedkami i vo forme performancií, časť jeho kníh vyšla v dvojjazyčnom, slovensko-anglickom znení, jeho tvorba bola preložená do maďarčiny, francúzštiny a angličtiny.

Jaroslav Šrank, 2022