Ladislav (Laco) Novomeský photo 1

Ladislav (Laco) Novomeský

27. 12. 1904
Budapešť
—  4. 9. 1976
Bratislava
Pseudonym:
A. Krištof, Andrej Ogrod, Brkoslav, Gama, Pavel Havran, Pavel Hronec
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, publicistika

Výberová bibliografia

DOSKOČIL, Zdeněk: Zápolení Kolderovy komise (Zdeněk Doskočil: V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu). Esej. In: Vertigo, 2020, č. 2, s. 28 – 32.

DOSKOČIL, Zdeněk: Ladislav Novomeský – ogčan druhé kategorie. In: Tvorba, roč. XXX. (XXXIX.), 2020, č. 1, s. 20 – 26.

NÁDASKAY, Viliam: Koncepcie proletárskej literatúry a socialistického realizmu v medzivojnovom období. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 478 –  493.

ŠRANK, Jaroslav: Mojich desať (Laco Novomeský: Trávniky). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 54 – 55.

BADŽGOŇOVÁ, Katarína: Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 – 1948 (z vedeckého života, seminár 11. 12. 2018). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 1, s. 65 – 66.

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

BLAŽOVSKÝ, Ján: Čo znamená byť spisovateľom. In: Sme, roč. 27, 1. 3. 2019, č. 51, príloha Magazín o knihách, s. XXIV.

TEPLAN, Dušan – KOLI, Frnatišek: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 309.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Nadrealizmus zo surrealizmu zrodený? In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 108 –118.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83, 86.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 11, 13.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 306, 310 – 311.

-lek-: Novomeského Nitra (Literárne súťaže). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 15.

GAVURA, Ján: Dvojníctvo a motív depersonalizácie v poézii Laca Novomeského. In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 163 – 177.

List Janka Silana Lacovi Novomeskému. (Listové tajomstvá a zápisky majstrov slova). In: Katolícke noviny, roč. 131, 10. 4. 2016, č. 14, s. 24.

DRUG, Štefan: Väzeň vlastných súdruhov. Z väzenských rokov básnika Novomeského. [Zdeněk Doskočil, Ján Gavura]. – 1. vyd. Fintice: FACE – forum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2015. 227 s.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Známy i neznámy Ladislav Novomeský. In: Pravda, roč. XXV, 8. 9. 2015, č. 207, s. 32.

HAJKO, Dalimír: Dilemy Laca Novomeského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. +  131, 2015, č. 10, s. 45 – 55.

BÚTOROVÁ-NOVOMESKÁ, Elena: Vzpomínání. In: Vertigo, 2014, č. 4, s. 7 – 12.

JANČEK, Vlado: Správa o básnikovi Novomeskom. Pred 110 rokmi sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských medzivojnových básnikov Ladislav Novomeský. In: Sme, roč. 22, 27. 12. 2014, č. 295, príl. Víkend, s. 5.

MRÁZ, Peter: Lesk a bieda literárnej vedy (Slovenská literárna veda 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha, s. 36.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 5.

HOSTOVÁ, Ivana: Putovanie v čase (Laco Novomeský: Dom, kde žijem. Ján Buzássy: Pláň). Recenzie. In: Knižná revue, roč. XXII, 31. 10. 2012, č. 22, s. 4.

RÁCOVÁ, Veronika: Posledné veci. Laco Novomeský: Dom, kde žijem. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 99 – 100.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, Viliam: Dobrej poézie nie je nikdy dosť (Laco Novomeský: Poézia. Zost. J. Zmabor; Laco Novomeský: Básnické dielo. Zost. R. Matejov). In. Knižná revue, roč. XVI, 13. 9. 2006, č. 19, s. 3.

ŠABÍK, Vincent: Nad básňou Laca Novomeského (Rozdvojenie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 105.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

PEKNÍK, M. – PETROVIČOVÁ, E., eds.: Laco Novomeský – kultúrny politik, politik v kultúre. Bratislava: Veda 2006.

HOCHEL, Igor: Novomeský v ďalších kontextoch a súvislostiach. Nad zborníkom V tenkej koži básnika. In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13 – Spravodajca 1/2005, s. II.

KOVÁČIK, Ľ.: Laco Novomeský. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

TOMÁŠ, Radoslav: Pôvodným povolaním človek (Zborník V tenkej koži básnika. Laco Novomeský 1904 – 1976). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 6.

-sss-: Storočnica Laca Novomeského. -bk-: Jozef Leikert v poľštine. In: Knižná revue, roč. XIV, 4. 2. 2004, č. 3, s. 2.

ČERTÍK, Jozef: Sviečka za Laca Novomeského. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 142 – 143.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: LIC 2001.

BERACKOVÁ, Dáša: Súťaž s VSSS (Laco Novomeský: Svätý za dedinou). In: Knižná revue, roč. X, 22. 11. 2000, č. 24, s. 3.

GAŠINEC, Eduard: Nedopovedané spisovateľské anekdotárium. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 6, s. 151 – 153.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.