Michal Habaj photo 2

Michal Habaj

3. 12. 1974
Bratislava
Pseudonym:
gynonymum: Anna Snegina
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

BADŽGOŇOVÁ, Katarína: Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 – 1948 (z vedeckého života, seminár 11. 12. 2018). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 1, s. 65 – 66.

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

URBANOVÁ, Eva: Báseň Michala Habaja List developerovi zo zbierky Caput Mortuum (2015) ... In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 141.

APFEL, Viliam: Hold pánovi sveta (Michal Habaj – František Hříbal: Alexander Veľký: život, doba a význam najväčšieho vojvodcu staroveku). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 3. 2019, č. 11 – 12, s. 12.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

HRABČÁKOVÁ, Katarína – HABAJ, Michal: "Písanie je obranou pred šialenstvom." Rozhovor Kataríny Hrabčákovej s Michalom  Habajom. In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 32 – 35.

LIC: Michal Habaj: Básnik v čase. (19. 2. 2017)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/420305-michal-habaj-basnik-v-case/

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

URBANOVÁ, Eva: Caput mortuum je nebezpečný smiech ( Michal Habaj: Caput Mortuum). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 143 – 145.

MIKŠÍK, Matúš – BRIŠKÁR, Juraj: Zázračné verzus banálne udalosti všedného dňa. Ľuboš Bendzák: Pohreb andulky a iné udalosti dňa. (Kritický duológ). In: Vertigo, 2016, č. 3, s. 48 – 52.

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Návrat k debutu Michala Habaja zlomkovitý pokus o interpretáciu básne či pokusu o interpretáciu básne Pokus o interpretáciu básne. (Interpretačná štúdia). In: Vertigo, 2016, č. 3, s. 44 – 46.

MACSOVSZKY, Peter: Ďalšia príležitosť. Michal Habaj: Caput Mortuum. (Konfrontácie).  In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 3, s. 64 – 69.

HOSTOVÁ, Ivan: Grande cuvée. Michal Habaj: Caput Mortuum. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 3, s. 64 – 69.

HOSTOVÁ, Ivana: Devolúcia, moja láska. O niektorých aspektoch básnických zbierok P. Macsovszkého, M. Habaja a M. Milčáka z r. 2014 a 2015. In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 105 – 109.

ČORNÁ, Tina: Habaj, Balla, Houellebecq – víťazi ankety Pravdy Kniha roka 2015. (16. 12. 2015)
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/377152-habaj-balla-houellebecq-vitazne-mena-ankety-kniha-roka-2015/

MARKOVIČ, Pavol: Poetologické a textotvorné stratégie v súčasnej slovenskej poézii (tri súčasné básnické knihy: M. Habaj, P. Šulej, P. Macsovszky). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 100 – 104.

JAREŠ, Michal: Slovenská kniha mŕtvych. (Michal Habaj: Caput Mortuum). In: Pravda, roč. XXV, 11. 12. 2015, č. 286, s. 20.

BIZNÁROVÁ, Lucia: Podoby angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. In: Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2015, s. 19 – 25.

RÉDEY, Zoltán: Lyrické toposy a semiotika básnického gesta Smrekovej poézie. Nad knihou Michala Habaja Model sveta a človeka v básnickom diele Jána Smreka (1922 – 1942). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 42– 47.

ŠULEJ, Peter – HABAJ, Michal: Tak trochu Parnas a tak trochu pulp. Peter Šulej a Michal Habaj. Z debaty dvoch básnikov. In: Pravda, roč. XXV, 7. – 8. 3. 2015, č. 55, s. 34 – 35.

PODRACKÁ, Dana: Cirkulácia sakrálneho v profánnom. Topos mesta. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 161 – 169.

PETRÍK, Vladimír: O Smrekovej poézii komplexnejšie. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 10. 1. – 11. 1. 2015, č. 7, s. 30.

REHÚŠ, Michal – HABAJ, Michal: Zaujíma ma vzťah experimentu a tradície. (Rozhovor). In: Kloaka, roč. 5, 2014, č. 1, s. 23.

GAVURA, Ján: Modelový čitateľ vo vitalistickom víre. Michal Habaj: Model človeka a svet v básnickom diele Jána Smreka (1922 – 1942). In: Vertigo, 2014, č. 2, s. 27 – 28.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne – k básnickým zbierkam 2012 – 2014.  In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

HOSTOVÁ, Ivana: Deus est machina. Generator x_2: Nové kódexy. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 68 – 70.

ŠRANK, Jaroslav: Návrat Michala Habaja. Michal Habaj: Michal Habaj.In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 2, s. 15 – 18.

RÁCOVÁ, Veronika: Nahota sebavýskumu. Michal Habaj. Michal Habaj.In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 2, s. 15 – 18.

JAREŠ, Michal: Být sám sobě šaškem. In: Romboid, roč. 48, 2013, č. 8, s. 62 – 64.

JAREŠ, Michal: Michal Habaj: Michal Habaj. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 58 – 65.

GAVURA, ján: Michal Habaj. In: Päť x Päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012, s. 81 – 83.

DEBNÁR, Marek: Básne nepokoja. In: Pravda, 16. 12. 2012.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/76994-kniha-roka-basne-nepokoja.

ČORNÁ, Tina – HABAJ, Michal: Poézia je najradikálnejší čin. (Rozhovor). In: Pravda, 15. 12. 2012.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/76993-michal-habaj-poezia-je-najradikalnejsi-cin

REBRO, D.: Anna Snegina: Básne z pozostalosti. In: Knižná revue, 20, 2010, č. 6.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

KENDRA, Milan: Moderna ako kombinácia a syntéza. Michal Habaj: Druhá moderna. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 1, s. 38 – 41.

ORIEŠEK, Patrik: Slovenská próza 20. rokov (Michal Habaj: Druhá moderna). In: Knižná revue, roč. XVI, 8. 11. 2006, č. 23, s. 5.

TOMÁŠ, Radoslav – HABAJ, Michal: O svoju báseň sa ešte iba budem musieť pokúšať (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 2. 8. 2006, č. 16 – 17, s. 12.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MORAVČÍK, Štefan: Michal Habaj: BÁSNE PRE MŔTVE DIEVČATÁ. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 122 – 123.

ŠRANK, J.: Michal Habaj. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

HOCHEL, I.: Nežná aj drsná tvár mladej poetky. In: Romboid, 39, 2004, č. 4.

SOMOLAYOVÁ, Ľ.: Ríša ľadovej kráľovnej. In: Vlna, 2003, č. 17.

BALLA: Cisárové nové... topánky. In: Romboid, 36, 2001, č. 5 – 6.

RÉDEY, Z.: Mierne rozpaky nad novou básnickou zbierkou Michala Habaja. In: Romboid, 36, 2001, č. 2.

MACSOVSZKY, P.: Útočisko pre krajčírske figuríny. In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 1.

REBRO, Derek: Prebásnená demonštrácia nebásnenia. Michal Habaj: Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 1, s. 80.

ŠRANK, J.: Poème fatal. In: Romboid, roč. 35, 2000, č. 6.

KRČMÉRYOVÁ, Eleonóra: Hovorme o veršoch. Michal Habaj: Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej. (Recenzie a kritiky). In: RAK, roč. IV., 1999, č. 5, s. 73 – 74.

ŠIMKO, J.: OS production a Ján Šimko uvádzajú metatext 80-967760-4-5-1.1. In: OS, 1998, č. 12.

ŠRANK, J.: Priepasť hodná záujmu. In: RAK, 3, 1998, č. 1 – 2.