Milan Šútovec

12. 9. 1940
Martin
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, próza, publicistika, scenáristika

Životopis autora

Milan ŠÚTOVEC v rokoch 1955 – 1958 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine, 1959 – 1964 slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od 1962 redaktor Kultúrneho života, 1963 – 1970 redaktor Slovenských pohľadov, 1970 – 1972 redaktor teoretickej literatúry vo vydavateľstve Tatran, od 1972 vedecký ašpirant v Literárnovednom ústave SAV, od 1978 vedecký pracovník (CSc.). Od 1962 publikoval v Kultúrnom živote, v Slovenských pohľadoch, neskôr aj v Romboide literárnu kritiku, prechodne aj prózu, v akademickej Slovenskej literatúre uverejňoval štúdie z teórie literatúry, zamerané najmä na teoretickú problematiku naturizmu (M. Figuli, D. Chrobák, F. Švantner) a na štrukturálnu problematiku epického diela ako takého. V rokoch 1990 – 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia v Prahe, najprv predseda Výboru pre kultúru a výchovu Snemovne ľudu, potom predseda Snemovne národov. V rokoch1993 – 1996 bol vedúci kancelárie Nadácie K. Adenauera, 1997 – 2012 vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV. 1989 spoluzakladateľ slovenského centra PEN, v rokoch 1997 – 1998 predseda Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska. Knižne debutoval zbierkou próz Tieňohry (1968), po ktorej vydal román Muži a zbrane (1975); na jeho motívy napísal scenár pre film Súkromná vojna (1977). V knihe Romány a mýty (1982) zverejnil svoju dizertačnú prácu o vrcholných dielach naturizmu, výber kritík z r. 1967 – 82 vyšiel s autorským komentárom pod názvom Rekapitulácia nekapitulácie (1990), na ktorý nadväzuje výber z recenzentskej, esejistickej a kultúrnopolitickej publicistiky zo 60. až 90. rokov Zo šedej zóny (1999). Literárnej problematike sa venoval v teoretickej práci O epickom diele (1999), v štúdiách Mýtus a dejiny v próze naturizmu (2005) a Membra disiecta litteraria (2011). Autor politologicko-historickej štúdie Semióza ako politikum alebo Pomlčková vojna (1999), kultúrnopolitických statí Demokratické ovzdušie a politický smog (2002), knihy fejtónov Maslo na našich hlavách (2011) a encyklopedickej príručky Politické Slovensko (2019).